Wraking van Gerechtshof Den Haag (Nederland), 1 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 1 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Den Haag (Nederland)

GERECHTSHOF DEN HAAG

Zaaknummer wrakingszaak : 200.101.502/02

Zaaknummer hoofdzaak : 200.101.502/01

Beslissing van de meervoudige kamer voor de behandeling van wrakings- en verschoningsverzoeken d.d. 1 februari 2013

inzake het schriftelijk verzoek tot wraking als bedoeld in artikel 36 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de hoofdzaak met genoemd zaaknummer van:

[naam],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

advocaat: mr. R. Skála te Haren (Groningen).

Het geding

  1. In de procedure onder zaaknummer 200.101.502/01 tussen [naam] als appellant (hierna ook te noemen: de man) en [naam] als geïntimeerde (hierna ook te noemen: de vrouw) stond op 18 januari 2013 een pleidooi gepland van de meervoudige familiekamer, alwaar zitting zouden hebben mr. E.A. Mink, voorzitter, mr. L.F.A. Husson en mr. J. Zwagemaker, leden.

  2. Op 17 januari 2013 heeft verzoeker een schriftelijk verzoek, met bijlagen, gedaan tot wraking van de voorzitter van de civiele kamer van het gerechtshof Den Haag. In reactie op de faxberichten van de wrakingskamer van 18 januari 2013 heeft mr. Skála bij faxberichten van 18 januari 2013 en 23 januari 2013 laten weten dat mr. Mink als gewraakte raadsheer moet worden aangemerkt.

  3. De raadsheer van wie de wraking is verzocht (verder: mr. Mink) heeft bij brief, ingekomen op 23 januari 2013, gereageerd op het verzoek tot wraking. In die schriftelijke reactie staat vermeld dat zij niet in de wraking berust en dat zij ervan afziet om over het wrakingsverzoek te worden gehoord.

  4. De wrakingskamer heeft het verzoek op 25 januari 2013 ter zitting behandeld, waar verzoeker met zijn advocaat is verschenen en gehoord. De advocaat van verzoeker heeft ter zitting pleitaantekeningen overgelegd.

  5. De vrouw en haar advocaat zijn, zoals aangekondigd bij faxbericht van 24 januari 2013, niet verschenen ter zitting van 25 januari 2013.

    Het wrakingsverzoek

  6. Verzoeker heeft aan zijn verzoek tot wraking van mr. Mink het volgende ten grondslag gelegd. Op 21 december 2012 heeft mr. Skála, met instemming van de wederpartij, het hof verzocht om aanhouding van het pleidooi in verband met zijn vereiste aanwezigheid bij een zeer omvangrijke strafzaak bij de rechtbank te Den Bosch op dezelfde dag, 18 januari 2013. Dit aanhoudingsverzoek is gedaan op 21 december 2012 aangezien mr. Skála op dat moment de definitieve bevestiging kreeg van de rechtbank Den Bosch dat de zittingen gepland waren op 18, 21, 23, 24 en 25 januari 2013. Hoewel verzoeker bekend is met het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT