Kort geding van Rechtbank Zwolle, 20 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

vonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/07/206413 / KG ZA 13-23

Vonnis in kort geding van 20 maart 2013

in de zaak van

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  JUNG BEHEER B.V.,

  gevestigd te Nunspeet,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  VENNENDAL EXPLOITATIE B.V.,

  gevestigd te Nunspeet,

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  HILLHOUSE VASTGOED B.V.,

  gevestigd te Nunspeet,

  eiseressen,

  advocaat mr. W.J.A. Lansing te Utrecht,

  tegen

 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  SANDTON LANDGOEDHOTEL VENNENDAL B.V.,

  gevestigd te Nunspeet,

 5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  SANDTON HOTELS B.V.,

  gevestigd te Deventer,

 6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  SANDTON HOLDING B.V.,

  gevestigd te Deventer,

  gedaagden,

  advocaat mr. C.C.H. Wiekeraad te Kampen.

  Partijen zullen hierna Jung Beheer B.V. c.s. en Sandton genoemd worden.

 7. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding met producties 1 t/m 10;

  - het faxbericht van Sandton van 19 februari 2013;

  - het faxbericht van Jung Beheer B.V. c.s. van 19 februari 2013;

  - de brief van Sandton van 4 maart 2013 met producties a t/m s;

  - het faxbericht van Jung Beheer B.V. c.s. van 5 maart 2013 met producties 11 t/m 14;

  - het faxbericht van Jung Beheer B.V. c.s. van 5 maart 2013 met productie 15;

  - de mondelinge behandeling;

  - de pleitnota van Jung Beheer B.V. c.s.;

  - de pleitnota van Sandton.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 8. De feiten

  2.1. Op 10 februari 2011 heeft een deel van partijen met betrekking tot de onderneming, zijnde een hotel-horecabedrijf, staande en gelegen aan het Vennenpad 5 te Nunspeet ("Landgoedhotel Vennendal") een koopovereenkomst tegen een koopsom van

  € 300.000,00 gesloten.

  2.2. Gelijktijdig heeft een deel van partijen met betrekking tot voormeld object een huurovereenkomst gesloten.

  2.3. Ten behoeve van de financiering van de koop van gemelde onderneming heeft een deel van partijen op 1 april 2011 een overeenkomst van geldlening/verpanding gesloten.

  2.4. Sandton is de uit gemelde koop,- huur- en geldleningovereenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Jung Beheer B.V. c.s. niet nagekomen als gevolg waarvan geschillen tussen partijen zijn ontstaan. Ter beslechting daarvan hebben partijen op 12 december 2012 een vaststellingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn partijen, voor zover hier van belang, het volgende overeengekomen:

  "Artikel 2 - Betaling

  2.1 (...).

  2.2 Sandton c.s. zal een bedrag ad EUR 240.000,- aan Jung Beheer c.s. voldoen, en wel in 12 maandelijkse termijnen van EUR 20.000,- met ingang van 31 januari 2013 (in die zin dat de eerste termijn van EUR 20.000,- uiterlijk 31 januari 2013 is voldaan en de laatste termijn van EUR 20.000,- uiterlijk per 31 december 2013 is voldaan). Tussentijdse (aanvullende) betaling is steeds boetevrij toegestaan.

  2.3 Sandton c.s. zal ter zake de huurverplichtingen over november en december 2012 een bedrag ad EUR 60.000,- aan Jung Beheer c.s. voldoen. Van dit bedrag is een deel, namelijk EUR 30.000,- reeds op vrijdag 23 november 2012 door Sandton c.s. voldaan. Het restantbedrag ad EUR 30.000,- wordt uiterlijk per 31 december 2012 voldaan.

  2.4 (...).

  2.5 (...).

  2.6 In geval van niet-tijdige betaling van een der overeengekomen c.q. geldende (betalings)termijnen geldt een (boete)rente van 2% per week voor iedere week...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT