Kort geding van Rechtbank Oost-Nederland, Voorzieningenrechter, 26 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak26 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

vonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rolnummer: C/06/136551 / KG ZA 13-43

Vonnis in kort geding van 26 maart 2013

in de zaak van

[eiser]

eiser,

advocaat mr. A.W. Brantjes te Amsterdam,

tegen

 1. de vereniging

  KONINKLIJKE NEDERLANDSE [tijdschrift 2]NASTIEK UNIE,

  gevestigd te Beekbergen,

  [gedaagde sub 2]

  gedaagden,

  advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.

  Partijen zullen hierna [eiser] en de KNGU c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk van elkaar de KNGU en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

 2. De procedure

  Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van [eiser]

  - de pleitnota van de KNGU c.s.

 3. De feiten

  2.1. [eiser] is sinds 1995 trainer in de turnsport. Van 2001 tot en met 2003 is hij als bondscoach in dienst geweest van de KNGU. Thans is hij districtstrainer in de regio [regio], welke functie hij in opdracht en vanuit de – bij de KNGU aangesloten – gymnastiekvereniging [naam vereniging] te [woonplaats] vervult. Daarnaast verricht [eiser] als zzp-er verschillende werkzaamheden voor de KNGU in het kader van opleiding en scholing.

  2.2. Op [datum] heeft [tijdschrift] Magazine B.V. in haar sportmagazine “[tijdschrift]” een artikel gepubliceerd waarin vier (ex-)turnsters, [turnster 1], [turnster 2], [turnster 3] en [turnster 4], zich uitlieten over onpedagogisch en ontoelaatbaar handelen van turncoaches, waaronder [eiser], in de periode van 2000 tot en met 2004. In diverse media is vervolgens uitgebreid aandacht besteed aan het artikel in [tijdschrift].

  2.3. In een artikel in het [krant] van [datum] heeft [eiser] gesteld dat het negatieve beeld dat van hem in [tijdschrift] is geschetst onjuist is.

  2.4. Op [datum] heeft [tijdschrift] wederom een artikel gepubliceerd over de turncoaches, dit keer met uitlatingen van de ouders van [turnster 1], [turnster 4] en [turnster 3] dat wederom van (onder meer) [eiser] een negatief beeld schetste. Zo is in het artikel opgenomen dat [eiser] de turnsters uitschold, sloeg, monddood maakte en hen brainwashte.

  2.5. Op [datum] heeft de KNGU door middel van een artikel op www.nusport.nl bekend gemaakt dat de publicaties in [tijdschrift] aanleiding zijn om met verschillende partijen om de tafel te gaan zitten en samen na te denken over manieren om uitwassen tegen te gaan, door bijvoorbeeld voorlichting aan trainers in opleiding en aan turnsters te geven. In het artikel is onder meer opgenomen:

  “De verhalen liegen er opnieuw niet om.

  “Wij kunnen niet goedmaken wat in het verleden is misgegaan, maar wel proberen om misstanden terug te dringen”, zei [.] [gedaagde sub 2], voorzitter van de KNGU, die aangaf dat met name het eerste verhaal met de oud-turnsters erin had gehakt bij de turnbond. (…)

  In de verhalen uit [tijdschrift] Magazine komt naar voren dat de turnsters destijds door hun coaches [.] [coach a] en [.] [eiser] werden gekleineerd, getreiterd, uitgehongerd en uitgescholden. Er zou zelfs sprake zijn geweest van fysiek geweld.

  De KNGU zocht contact met betrokkenen en ook met coach [eiser], die de beschuldigingen afwijst. (…)

  [gedaagde sub 2] wil er lessen uit trekken. “We hebben geleerd dat in de sport een medaille twee kanten heeft en misschien nog wel een zijkant. Er zijn in het verleden al maatregelen genomen, maar we kunnen niet achter de deur van elke turnhal kijken. We vegen niets onder het tapijt. Transparantie staat hoog in het vaandel bij dit bestuur”.

  2.6. Op 25 november 2011 heeft [gedaagde sub 2] onaangekondigd een bezoek gebracht aan een training in de turnzaal van [naam vereniging] om met turnsters en met [eiser] te praten.

  2.7. In een overleg op 16 januari 2012 tussen onder meer [gedaagde sub 2], [eiser] en de heer

  [bestuurder van vereniging] (bestuurder van [naam vereniging]) heeft [gedaagde sub 2] aangegeven het vreemd te vinden dat vanuit [naam vereniging] niets is gedaan naar aanleiding van de artikelen in [tijdschrift]. In het verslag van het overleg is onder meer opgenomen:

  “Vervolgens neemt (… [gedaagde sub 2], vzr) het woord en geeft aan dat er niet alleen sprake is van klachten van ex-turnsters, maar dat er ook klachten zijn van huidige turnsters/ouders. (… [gedaagde sub 2], vzr) geeft aan deze signalen uiterst serieus te nemen. Vervolgens wijst hij naar (… [eiser], vzr) en zegt hem dat dit gevolgen kan hebben voor zijn positie en licentie.

  Het [.] ([naam vereniging], vzr) bestuur vraagt wat de reden is voor de KNGU om na het onderzoek van het NOC*NSF in 2008, nu nader onderzoek te doen, terwijl uit het rapport niet blijkt dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. (Er is [de vereniging] dan ook geen sanctie opgelegd naar aanleiding van dit rapport.)

  (…)

  Het [de vereniging]-bestuur geeft aan kennis te willen nemen van de inhoud en het gewicht van de beschuldigingen die kennelijk aan het adres van (… [eiser], vzr) zijn geuit. (… [gedaagde sub 2], vzr) geeft aan hier geen mededelingen over te kunnen doen in het kader van de vertrouwelijkheid. [de vereniging] verzoekt (… [gedaagde sub 2], vzr) met klem om de dreiging met maatregelen t.a.v. (… [eiser], vzr) met redenen te omkleden. (… [gedaagde sub 2], vzr) weigert aan dit verzoek gehoor te geven. [de vereniging] geeft aan het hier niet mee eens te zijn en is van mening dat de belangen van (… [eiser], vzr) hiermee worden geschaad, zonder dat hij c.q. [de vereniging] de mogelijkheid wordt geboden zich te verdedigen.

  (… [gedaagde sub 2], vzr) geeft aan de zaak zorgvuldig te zullen onderzoeken.”

  2.8. In een artikel in de [krant] van [datum] is als volgt bericht:

  “Gymnastiekbond: Excuses voor mishandelde turnsters

  Tijdens een bijeenkomst woensdagavond op Papendal heeft voorzitter [.] [gedaagde sub 2] van gymnastiekbond KNGU zich geëxcuseerd ten opzichte van een aantal ex-turnsters en turnouders voor misstanden die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van verhalen in het blad [tijdschrift].

  (…) ‘Er is sprake geweest van faliekant verkeerde gedragingen. Diepe excuses passen dat we die niet hebben kunnen voorkomen’, verklaarde [gedaagde sub 2].

  Volgens [gedaagde sub 2], ten tijde van de genoemde wantoestanden nog niet in functie, vinden er gesprekken plaats met de betrokken coaches onder wie oud-bondscoach [.] [eiser]. Hij sluit maatregelen zoals het intrekken van trainerslicenties, niet uit. ‘Maar wij passen hoor en wederhoor toe, zorgvuldigheid staat voorop. We erkennen dat we destijds in de behandeling van de klachten zijn tekortgeschoten.’”

  2.9. Voorafgaand aan een door de KNGU georganiseerde bijeenkomst voor ouders van turnsters van [naam vereniging] op 23 januari 2012 over de zorgen rond (en ter verbetering van) de trainingssituatie heeft een gesprek tussen een afvaardiging van [naam vereniging] en de KNGU plaatsgevonden. Daarin heeft de KNGU tegen het bestuur van [naam vereniging] onder meer gezegd dat de KNGU [naam vereniging] geen namen zal geven van turnsters/ouders die klachten hebben geuit.

  2.10. In een artikel in de [krant] van [datum] is een interview met [gedaagde sub 2] gepubliceerd waarin [gedaagde sub 2] zich als volgt over [eiser] heeft uitgelaten:

  “[eiser] is technisch de beste trainer van Nederland. Zijn problemen liggen op het communicatieve en pedagogische vlak, in combinatie met zijn harde trainingsmethode. Maar hij is ronder geworden, niet hoekig meer. Dat maakt het lastig maatregelen tegen hem te nemen. Bijkomend probleem is dat hij in dienst is van een club [[naam vereniging], [woonplaats]]. (…)

  Uiteindelijk is de bond verantwoordelijk. Schaamt u zich als voorzitter voor de misstanden?

  Ik vind het ontzettend vervelend. Het is topsport en daar horen wetten bij. Dat je mensen hard kunt aanpakken. Maar bij alles hoort ook de wet van balans. Als die uit evenwicht is, zie ik liever minder goede prestaties, maar wel een veilige trainingsomgeving. We zijn erop gebrand daar serieus werk van te maken.

  U heeft oud-turnsters excuses gemaakt. Worden er nog maatregelen tegen trainers genomen?

  Zou kunnen, maar we zitten nog in de inventarisatiefase. Sommige turnsters verlangen harde maatregelen. Ik heb ze gezegd dat onze polsstok eindig is.(…) het is onze intentie er iets aan te doen, maar als de instrumenten ontbreken is dat een gegeven. (…)”

  2.11. Bij brief van 28 maart 2012 heeft [gedaagde sub 2] namens de KNGU als volgt aan [eiser] bericht:

  “De publikaties in [tijdschrift] afgelopen najaar van een aantal ex-topturnsters en hun ouders hebben blootgelegd, dat in onze turnwereld tot op de dag van vandaag helaas nog niet altijd sprake is van een veilig trainings- en wedstrijdklimaat.

  Zelf hebben wij als KNGU-bestuur nadien enkele tientallen gesprekken gevoerd, die grosso modo dit beeld bevestigen. (…)

  De door ons gevoerde gesprekken nemen veel tijd, en er staat ook nog een aantal op de rol. Ik verwacht dat het KNGU-bestuur, in haar bestuursvergadering uiterlijk medio dit jaar definitieve conclusies zal kunnen trekken over wat ons te doen staat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT