Kort geding van Rechtbank Zwolle, 27 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Zwolle

vonnis

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/07/206618 / KG ZA 13-30

Vonnis in kort geding van 27 maart 2013

in de zaak van

[eiser],

te dezer zake domicilie kiezende te Utrecht op het kantooradres van zijn advocaat,

eiser,

advocaat mr. R. van Veen te Utrecht,

tegen

 1. vennootschap onder firma

  [vennootschap onder firma],

  gevestigd te [plaats],

 2. [gedaagde sub 2],

  wonende te [plaats],

 3. [gedaagde sub 3],

  wonende te [plaats],

  gedaagden,

  gemachtigde mr. F. Huisman, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand te Groningen.

  Partijen zullen hierna [eiser] en [vennootschap onder firma] c.s. worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk [vennootschap onder firma], [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] worden genoemd.

 4. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding met producties 1 tot en met 7

  - de producties 1 tot en met 8 van de zijde van [vennootschap onder firma] c.s.

  - de producties 8 tot en met 10 van de zijde van [eiser]

  - de ter zitting van 19 maart 2013 van de zijde van [eiser] overgelegde nota's

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van [eiser]

  - de pleitnota van [vennootschap onder firma] c.s.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 5. De feiten

  2.1. [eiser] is eigenaar van de winkel-/woonruimte staande en gelegen aan de [adres 1] te [plaats]. [eiser] heeft het pand in januari 2011 gekocht van de heer [A] (hierna: [A]).

  2.2. [vennootschap onder firma] c.s. exploiteert in het pand een 'shoarma, grill-room, pizzeria' met de naam '[vennootschap onder firma]'. [vennootschap onder firma] is opgericht op 1 september 2002.

  2.3. Op 12 mei 2003 is tussen [A], als verhuurder en: "[huurder]" als huurder, vertegenwoordigd door [B] en [C] (voormalige vennoten van [vennootschap onder firma]) een huurovereenkomst tot stand gekomen.

  In de overeenkomst zijn - voor zover van belang - de volgende bepalingen opgenomen:

  Artikel 2: Voorwaarden

  2.1. Van deze overeenkomst maken deel uit de algemene bepalingen huurovereenkomsten winkelruimten en andere bedrijfsruimten ex artikel 7A:1624 BW [...].

  2.2. De in 2.1 bedoelde bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

  Artikel 4: Betalingsverplichtingen, betaalperiode.

  [...]

  4.3. Betalingen van de huurprijs geschiedt steeds voor of uiterlijk op de zevende dag van elke maand, zonder korting verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, door storting op of overboeking naar een door verhuurder aangegeven bankrekeningnummer.

  4.4. Ingeval van niet tijdige of niet volledige betalingen van de huurprijs, is huurder vanaf de vervaldatum (dus vanaf de achtste dag van de maand) 1% rente per maand verschuldigd [...]

  4.5. Verhuurder is gerechtigd jaarlijks de huur te verhogen, voor de onder 4.1 genoemde bedrijfsruimten voor het eerst op 1 januari 2004. De wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  [...]

  4.7. Verhuurder is gerechtigd jaarlijks de huur te verhogen, voor de onder 4.2 genoemde woonruimte voor het eerst op 1 juli 2004. De wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de door de huurcommissie aangegeven richtlijnen voor huurverhoging voor zelfstandige woonruimten met een niet geliberaliseerde huurprijs. Latere huurverhogingen worden op een zelfde wijze berekend.

  Artikel 6. Onderhoud

  [...]

  6.2. Voor wat betreft het onderhoud van het gehuurde wordt het volgende overeengekomen

  (a) het zogenaamde structurele groot onderhoud van het gehuurde geschiedt voor zover verhuurder die werkzaamheden nodig acht - door of vanwege en voor rekening van verhuurder. Indien deze herstellingen noodzakelijk zijn geworden door toedoen van huurder of personen voor wie hij aansprakelijk is, is huurder tot dit onderhoud verplicht.

  (b) Het normale kleine en dagelijkse onderhoud en reparaties als bedoeld in artikel 1619 boek 7A van het Burgerlijk Wetboek worden door of vanwege en voor rekening van huurder verricht.

  [...]

  Artikel 7. Verzekering

  7.1. Huurder is verplicht zich onder de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen tegen bedrijfsschade te verzekeren en verzekerd te houden.

  7.2. Verhuurder is verplicht het gehuurde onder de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen op basis van herbouwwaarde tegen brand- en stormschade te verzekeren en verzekerd te houden.

  In de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Winkelruimte is voor zover van belang het volgende bepaald:

  Huurprijswijziging

  4.1 Een in 4.3 van de huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT