Raadkamer van Rechtbank Rotterdam, 19 de Febrero de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Febrero de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

RECHTBANK ROTTERDAM

Team straf 2

Parketnummer: 10/690229-09

Raadkamernummer: 12/439

Beslissing van de rechtbank te Rotterdam, meervoudige raadkamer, op het verzoekschrift

ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoekster],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979,

wonende te [adres],

te dezer zake domicilie kiezende te 8439 SM Oude Willem, Oude Willemsweg 5, ten kantore van haar advocaat mr. M. Baijens.

Procedure

Het verzoekschrift is op 1 maart 2012 ter griffie van deze rechtbank ingekomen.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift en de stukken in het bijbehorende raadkamerdossier, alsmede de stukken in het dossier van de onder bovenvermeld parketnummer geregistreerde strafzaak tegen de verzoekster als verdachte.

Het verzoek is op 22 januari 2013 in het openbaar behandeld door de enkelvoudige raadkamer. Daar zijn gehoord de officier van justitie mr. Tiebosch en de advocaat van de verzoekster.

De verzoekster is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen. De zaak is door de enkelvoudige raadkamer verwezen naar de meervoudige raadkamer, waarna de behandeling is onderbroken tot 19 februari 2013. Op deze laatste datum heeft de meervoudige raadkamer in het openbaar de behandeling voortgezet en gesloten.

Feiten

Bij vonnis van de kantonrechter in deze rechtbank, uitgesproken op 29 november 2011, is de verzoekster - op daartoe strekkende vordering van de officier van justitie - vrijgesproken van hetgeen haar in de strafzaak ten laste was gelegd. Dit vonnis is inmiddels onherroepelijk geworden.

Inhoud verzoek

Het verzoek strekt tot het toekennen van

- een bedrag van € 2.129,15 ter vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand, inclusief 5% opslag voor kantoorkosten en 19% BTW, gemaakt ten behoeve van de noodzakelijke verdediging in de tegen verzoekster geëntameerde strafzaak;

- een bedrag van € 5,40 ter vergoeding van door de verzoekster in verband met zittingen gemaakte reiskosten;

- de forfaitaire vergoeding voor de kosten van het opstellen, indienen en behandelen van het onderhavige verzoek.

Ontvankelijkheid verzoekster

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het vonnis van de kantonrechter van 29 november 2011 op diezelfde datum onherroepelijk is geworden, aangezien het openbaar ministerie in die zaak vrijspraak heeft gevorderd en verzoekster vervolgens ook is vrijgesproken. Het verzoekschrift, dat op 1 maart 2012 is ingekomen, is daarom niet binnen de bij de wet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT