Wraking van Centrale Raad van Beroep, 2 de Abril de 2013

Datum uitspraak 2 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

12/2397 WIA-W

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Beslissing op het verzoek op grond van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedaan door

[A. te B.] (verzoeker)

Datum uitspraak 2 april 2013.

PROCESVERLOOP

Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Roermond van 12 maart 2012, 10/1748, in het geding tussen verzoeker en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv).

Voor de aanvang van het onderzoek ter zitting op 15 februari 2013 heeft verzoeker verzocht om wraking van de behandelend rechter mr. J.W. Schuttel. Verzoeker heeft mr. Schuttel vooringenomen geacht omdat hij voorafgaand aan de zitting geen medisch deskundige heeft benoemd en de zaak niet heeft verwezen naar de meervoudige kamer. Mr. Schuttel heeft niet in de wraking berust en heeft in een schriftelijke reactie te kennen gegeven dat de vraag of een deskundigenonderzoek noodzakelijk is te zijner tijd in raadkamer zal worden bezien.

De behandeling van dat wrakingsverzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 26 februari 2013. Op 27 februari 2013 heeft verzoeker een klacht ingediend bij de president van de Raad inhoudende dat verzoeker de reactie van mr. Schuttel pas na de zitting heeft ontvangen. Om die reden heeft de wrakingskamer besloten het onderzoek te heropenen en verzoeker in de gelegenheid te stellen op de brief van mr. Schuttel te reageren. Ook is gevraagd om toestemming om de zaak zonder een nadere zitting af te doen. Verzoeker heeft deze toestemming niet gegeven.

Met een op 11 maart 2013 ingekomen document heeft verzoeker, voordat een uitnodiging voor een nieuwe zitting was verzonden, de voorzitter van de wrakingskamer, mr. E.J.M. Heijs, gewraakt. Bij brief van 19 maart 2013 heeft mr. Heijs te kennen gegeven niet in de wraking te berusten.

De behandeling van het wrakingsverzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 maart 2013. Verzoeker is verschenen. Mr. Heijs en het Uwv zijn niet verschenen, zoals tevoren was aangekondigd.

OVERWEGINGEN

  1. In artikel 8:15 van de Awb is bepaald dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Dit artikel is op grond van artikel 21, eerste lid, van de Beroepswet op het hoger beroep van overeenkomstige toepassing.

    2.1. Verzoeker heeft aan zijn verzoek om wraking omstandigheden ten grondslag gelegd welke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT