Hoger beroep van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 19 december 2012

Zaaknummer : 200.049.888/01

Rekestnummer rechtbank : FA RK 09-4093

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoekster, tevens incidenteel verweerster, in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. J. Dongelmans te Nieuwerkerk aan den IJssel,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder, tevens incidenteel verzoeker, in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: voorheen mr. A.H. van Haga te ’s-Gravenhage die zich bij brief van 1 november 2012

heeft onttrokken, thans mr. J.B. Boone te Wijk bij Duurstede.

In verband met het bepaalde in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming te ’s-Gravenhage,

hierna te noemen: de raad.

VERDER PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Voor het verloop van het geding verwijst het hof naar zijn tussenbeschikking van 26 januari 2011 en het proces-verbaal van het verhandelde ter terechtzitting op 28 februari 2012, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.

Bij de tussenbeschikking van 26 januari 2011 heeft het hof een deskundigenonderzoek gelast met het doel enerzijds het ouderschap na scheiding zodanig vorm te doen geven dat de kinderen - gegeven de omstandigheden - zo goed als mogelijk zullen kunnen profiteren van beide ouders en anderzijds het vertrouwen over en weer tussen de ouders in zodanige mate te doen herstellen dat deze zelfstandig tot afspraken kunnen komen omtrent hetgeen hen verdeeld houdt. Tot deskundigen zijn benoemd de heer R. Melcherts en mevrouw mr. C.E. Willemsen. Iedere verdere beslissing is aangehouden.

Bij brief van 15 november 2011 hebben de deskundigen het hof bericht dat zij het in het belang van het onderzoek achten dat zij met de minderjarigen afzonderlijk een gesprek kunnen voeren. De vader heeft hiertegen bezwaren geuit. Ook de minderjarige [minderjarige 1] heeft per brief haar bezwaren geuit tegen een gesprek met de deskundigen. De deskundigen hebben het hof om een nadere instructie gevraagd.

Ter terechtzitting op 28 februari 2012 is het deskundigenonderzoek besproken en heeft het hof de deskundigen de opdracht gegeven het onderzoek af te ronden op de manier die zij geraden achten.

Op 24 juli 2012 is bij het hof het deskundigenbericht van 20 juli 2012 ingekomen.

Bij brief van 13 augustus 2012 heeft het hof een afschrift van het deskundigenbericht aan partijen gezonden.

Nadien zijn de volgende stukken bij het hof ingekomen:

van de zijde van de moeder:

- op 31 oktober 2012 een brief van 30 oktober 2012 met bijlagen;

- op 23 oktober 2012 een brief van 22 oktober 2012 met bijlagen;

van de zijde van de vader:

- op 18 september 2012 een brief van diezelfde datum met bijlagen;

- op 2 november 2012 een brief van 1 november 2012 met bijlagen.

De mondelinge behandeling is op 14 november 2012 voortgezet.

Ter zitting waren aanwezig:

- de moeder, bijgestaan door haar advocaat;

- de vader, bijgestaan door zijn advocaat;

- namens de raad: mevrouw M. Versteeg en mevrouw M. Jalving.

De beide advocaten hebben ter zitting pleitnotities overgelegd.

VERDERE BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

  1. In geschil is het ouderlijk gezag over de minderjarigen:

    - [minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] 1996 te [geboorteplaats] (verder: [minderjarige 1]),

    - [minderjarige 2], eveneens geboren op [geboortedatum] 1996 te [geboorteplaats] (verder: [minderjarige 2]), en

    - [minderjarige 3], geboren op [geboortedatum] 2000 te [geboorteplaats] (verder: [minderjarige 3]);

    hierna gezamenlijk verder: de kinderen. Daarnaast zijn in geschil: de hoofdverblijfplaats van [minderjarige 3] en de contact- en informatieregeling ten behoeve van de moeder.

  2. De moeder verzoekt in haar appelschrift de bestreden beschikking te vernietigen (het hof begrijpt:) voor zover daarin is bepaald dat het gezag over de kinderen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT