Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 27 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team kanton- en handelsrecht

Zittingsplaats: Almelo

zaaknummers: C/08/129200 / HA ZA 12-194 en

C/08/130073 / HA ZA 12-239

datum vonnis: 27 maart 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Nederland, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken,

in de bij vonnis van de rechtbank Almelo van 5 september 2012 gevoegde zaken van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Keytech Personeelsdiensten B.V.,

gevestigd te Almelo,

eiseres in zaak nummer 129200 / HA ZA 12-194,

gedaagde in zaaknummer 130073 / HA ZA 12-239

verder te noemen: Keytech,

advocaat: mr. R. Kroon te Almelo,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde],

gevestigd te [plaats],

gedaagde in zaaknummer 129200 / HA ZA 12-194,

en eiseres in zaaknummer 130073 / HA ZA 12-239

verder te noemen: [gedaagde],

advocaat: mr. J. Blaak te Hilversum

 1. Het procesverloop

  1.1. De volgende gedingstukken zijn gewisseld:

  (a) in zaak 129200 / HA ZA 12-194:

  (i) dagvaarding met 18 producties;

  (ii) incidentele conclusie tot voeging ex art. 222 Rv;

  (iii) conclusie van antwoord in het incident;

  waarna de rechtbank Almelo bij vonnis van 5 september 2012 voeging heeft bevolen met zaaknummer 130073 / HA ZA 12-239;

  (iv) conclusie van antwoord met 14 producties;

  waarna de rechtbank Almelo bij vonnis van 7 november 2012 een comparitie heeft bevolen welke heeft plaatsgevonden op 14 januari 2013, van welke comparitie proces-verbaal is opgemaakt, waarna:

  (v) [gedaagde] een akte na comparitie tevens houdende akte in het geding

  brengen van producties heeft genomen, met 1 productie, en

  (vi) Keytech een akte na comparitie van partijen tevens akte houdende

  in het geding brengen productie heeft genomen, met 1 productie;

  (b) in zaak 130073 / HA ZA 12-239:

  (i) dagvaarding;

  (ii) akte zijdens [gedaagde] met 12 producties;

  (iii) conclusie van antwoord met 10 producties;

  waarna de rechtbank Almelo bij vonnis van 7 november 2012 een comparitie heeft bevolen welke heeft plaatsgevonden op 14 januari 2013 van welke comparitie proces-verbaal is opgemaakt, waarna nog de in rechtsoverweging 1.1.(a) onder (v) en (vi) vermelde aktes zijn genomen.

  1.2 De rechtbank heeft vonnis bepaald op heden.

 2. De feiten in beide gevoegde zaken

  De volgende feiten kunnen, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet voldoende betwist en voorzover hier van belang, als vaststaand worden

  aangenomen in beide gevoegde zaken.

  2.1 Tussen partijen is mondeling een aantal overeenkomsten van aanneming van werk tot stand gekomen op grond waarvan Keytech, als onderaannemer, werkzaamheden van hoofdzakelijk elektrotechnische aard verrichtte voor [gedaagde].

  2.2 In het bijzonder was Keytech betrokken bij de bouw van een aantal woningen in Ede (verder: Project Ede) waar BAM Woningbouw B.V. (verder: BAM) de opdrachtgever was en bij de bouw van een aantal appartementen in Domburg (verder: Project Domburg) waar Arcus Projectontwikkeling de opdrachtgever was.

  2.3 Daarnaast heeft Keytech voor [gedaagde] als onderaannemer werkzaamheden verricht op de werken Bornsche maten te Borne, Woningen te Enschede en Siemens te Hengelo.

  2.4 Naar ter comparitie is erkend door Keytech zijn niet de door haar in het geding gebrachte NBBU voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekking tussen partijen maar de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (verder: ALIB 2007).

  2.5 Op 19 oktober 2011 is [gedaagde] door BAM aansprakelijk gesteld voor gebreken bij het aanbrengen en afwerken van elektra met betrekking tot Project Ede.

  2.6 Op 28 oktober 2011 vond een incident plaats op Project Ede waarbij een uitvoerder van BAM, de heer [K] (verder: [K]), en de heer [S] (verder: [S]) van Keytech betrokken waren. Dit incident was voor [K] aanleiding [S] van het werk Project Ede weg te sturen. Ook de andere medewerkers van Keytech verlieten met [S] het werk.

  2.7 Kort daarop heeft [gedaagde] aan Keytech laten weten dat Keytech ook niet meer welkom was op Project Domburg.

  2.8 Bij brieven van 12 en 20 maart 2012 heeft [gedaagde] de buitengerechtelijke ontbinding ingeroepen van respectievelijk de overeenkomst aangaande Project Ede en de overeenkomst aangaande Project Domburg.

  2.9 [Gedaagde] heeft een aantal facturen voor door Keytech verrichte werkzaamheden betrekking hebbende op Project Ede, Project Domburg en de in rechtsoverweging 2.3 genoemde werken, tot een totaal van € 122.545,41 niet voldaan. Op (het pro resto bedrag van) één factuur na, wordt de verschuldigdheid van deze facturen op zich door [gedaagde] wel erkend, maar [gedaagde] beroept zich op verrekening met haar hierna te noemen vordering op Keytech.

  2.10 Keytech heeft haar werkzaamheden op de Projecten Ede en Domburg niet kunnen voltooien. Er heeft geen oplevering van die werken plaatsgevonden.

  2.11 Partijen hebben over en weer ter verzekering van hun vorderingen op elkaar beslagen gelegd welke beslagen na het stellen van bankgaranties zijn opgeheven.

 3. De vorderingen in beide gevoegde zaken

  3.1 Keytech vraagt de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

  (i) [gedaagde] te veroordelen om aan haar te betalen een bedrag groot

  € 298.869,85, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 295.069,47 ingaande 1 mei 2012 tot de dag der algehele voldoening;

  (ii) [gedaagde] te veroordelen om aan haar te vergoeden de door haar geleden schade terzake van rentederving in verband met het beschikbaar stellen van een bankgarantie, welke schade wordt begroot op een rentevergoeding ad 1,8% per jaar over € 412.000,-- ingaande 20 april 2012 tot de dag dat de bankgarantie is beëindigd;

  (iii) [gedaagde] te veroordelen in de kosten van het geding, de kosten van beslaglegging gemaakt aan de zijde van Keytech daaronder begrepen.

  3.2 [Gedaagde] vraagt de rechtbank bij vonnis, steeds voorzover mogelijk uitvoerbaar bij

  voorraad Keytech te veroordelen:

  (i) tot betaling aan [gedaagde] van een bedrag groot € 319.032,52, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over zodanig bedrag, te rekenen vanaf 19 maart 2012 tot aan de dag der algehele voldoening;

  (ii) tot betaling aan [gedaagde] van een bedrag groot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT