Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 27 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak27 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/236650 / HA ZA 12-821

Vonnis van 27 maart 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] HOLDING B.V.,

gevestigd te [werknemer],

eiseres,

advocaat mr. F.E. Boonstra te Noordwijk,

tegen

 1. de coöperatie

  COÖPERATIEVE RABOBANK BOMMELERWAARD U.A.,

  gevestigd te Zaltbommel,

  gedaagde,

  advocaat mr. E.J. Peerboom-Gerrits te Eindhoven,

 2. [gedaagde],

  wonende te [woonplaats],

  gedaagde,

  advocaat mr. S.J.G.A. van Pelt te Eindhoven.

  Partijen zullen hierna [eiseres] Holding enerzijds en Rabobank en [gedaagde sub 2] anderzijds genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 6 februari 2013

  - het proces-verbaal van comparitie van 18 februari 2013.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. De besloten vennootschap [eiseres] B.V. (hierna: [eiseres] BV) heeft [gedaagde sub 2] bij dagvaarding van 27 februari 2009 gedagvaard voor de rechtbank ’s-Gravenhage in verband met onbetaald gebleven facturen.

  2.2. Op 12 mei 2009 heeft [eiseres] BV conservatoir beslag gelegd op een tweetal aan [gedaagde sub 2] in eigendom toebehorende onroerende zaken voor een bedrag van € 100.000,00, welke onroerende zaken destijds waren verhypothekeerd aan de Rabobank.

  2.3. [gedaagde sub 2] heeft een deel van de beslagen onroerende zaken verkocht. De levering daarvan was bepaald op 31 juli 2009.

  2.4. [gedaagde sub 2] en Rabobank hebben [eiseres] BV verzocht mee te werken aan de opheffing van het door [eiseres] BV gelegde conservatoir beslag, teneinde de verkochte onroerende zaak te kunnen leveren.

  2.5. Op 31 juli 2009 hebben [eiseres] BV (beslaglegger), [gedaagde sub 2] (verkoper) en Rabobank (hypotheekhouder) ten overstaan van mr. N.M. van Gelderen, notaris te Zaltbommel, een “depotovereenkomst bij beslag onroerende zaak” (hierna: de depotovereenkomst) gesloten. In de depotovereenkomst staat – voor zover in deze procedure van belang – het volgende:

  In aanmerking nemende:

 5. (...)

 6. dat beslaglegger een vordering heeft op verkoper, waarvoor op 12 mei 2009 conservatoir beslag is gelegd onder meer voormelde registergoederen;

 7. dat verkoper deze vordering betwist;

 8. dat hypotheekhouder eveneens een vordering op verkoper heeft, waarvoor ten laste van voormelde registergoederen hypothecaire zekerheid is verleend (...);

 9. (...)

 10. (...)

 11. dat beslaglegger bereid is het beslag op te heffen (...), op voorwaarde dat een geldbedrag onder berusting van de notaris blijft;

 12. dat hypotheekhouder bereid is het hypotheekrecht op te zeggen (...), onder voorwaarde dat na te melden depotbedrag, indien de beslaglegger hierop geen rechten kan uitoefenen, toekomt aan de hypotheekhouder.

  Komen overeen:

 13. De notaris houdt een gedeelte van de koopsom, namelijk honderdduizend euro (€ 100.000,00), hierna te noemen het depotbedrag, onder zijn berusting tot zekerheid voor de nakoming door verkoper van zijn verplichting uit hoofde van de vordering waarvoor beslag is gelegd en de vordering waarvoor hypothecaire zekerheid is gegeven.

 14. Verkoper, hypotheekhouder en beslaglegger verkrijgen ten gevolge hiervan een voorwaardelijke vordering op de notaris.

  Verkoper cedeert bij dezen de hiervoor bedoelde vordering aan de hypotheekhouder, welke door de hypotheekhouder door ondertekening van deze overeenkomst wordt aangenomen.

  De betreffende mededeling heeft bij dezen plaatsgevonden.

 15. De notaris mag slechts tot uitbetaling aan hypotheekhouder en/of beslaglegger overgaan indien:

  - hij van beide partijen schriftelijk een gelijkluidende opdracht hiertoe ontvangt, waarbij beide partijen verplicht zijn aan deze opdracht zo spoedig mogelijk hun medewerking te verlenen; of

  - na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT