Raadkamer van Rechtbank Overijssel, 24 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak24 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Overijssel

RECHTBANK OVERIJSSEL

Parketnummer: 08.700306/12

TIJDELIJKE SCHORSING voorlopige hechtenis

De rechtbank Overijssel, meervoudige raadkamer voor strafzaken, locatie Almelo.

Gezien het op 19 april 2013 ter griffie ingekomen verzoekschrift van mr. J. Michels te Amersfoort, namens de verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] ([land]) op [1987],

thans verblijvende in het huis van bewaring te Almelo,

strekkende tot opheffing c.q. schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte.

Gelet op het bevel tot gevangenhouding van verdachte d.d. 20 juni 2012, de beschikkingen tot afwijzing opheffing van de voorlopige hechtenis d.d. 19 december 2012 en 9 januari 2013 en gelet op de gehouden onderzoeken ter terechtzitting d.d.

14 september 2012, 11 december 2012 en 8 maart 2013.

Gehoord de officier van justitie en de verdachte, alsmede diens advocaat.

De rechtbank is na onderzoek gebleken dat de verdenking, bezwaren en gronden waarop het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte is gegrond thans nog steeds aanwezig zijn.

Het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis van verdachte behoort dan ook te worden afgewezen.

De rechtbank acht evenwel op grond van de in het verzoekschrift vermelde en in raadkamer toegelichte feiten en omstandigheden termen aanwezig de voorlopige hechtenis te schorsen onder het stellen van na te melden voorwaarden tot het naleven waarvan verdachte zich bereid verklaarde.

De rechtbank overweegt hierbij nog het volgende.

Verdachte is op 7 juni 2012 in verzekering gesteld. Bij bevel van 10 juni 2012 is de voorlopige hechtenis ingegaan. Op 14 september 2012 vond de eerste zitting plaats. Deze zitting was een zogenaamde pro-forma zitting. Het vooronderzoek was nog niet voltooid en de definitieve tenlastelegging was nog niet uitgebracht.

Nadat de officier van justitie ter zitting meedeelde dat het einddossier in oktober 2012 werd verwacht, is de zaak is vervolgens aangehouden tot de zitting van 11 december 2012, met bepaling dat die zitting een regiezitting zou worden.

Zeer kort voor de zitting van 11 december 2012 is het einddossier aangeleverd. Dit dossier besloeg 9 verhuisdozen met ordners. Op deze zitting ontbrak een definitieve tenlastelegging. Om deze redenen is de zitting aangehouden tot de zitting van 8 maart 2013, met bepaling dat deze zitting een regiezitting is.

Ter terechtzitting van 8 maart 2013 is de vordering nadere omschrijving tenlastelegging gedaan en toegewezen. Op deze zitting zijn voorts de onderzoekswensen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT