Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 28 de Marzo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak28 de Marzo de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Nederland

RECHTBANK ARNHEM

Sector bestuursrecht

registratienummer: AWB 12/738

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 28 maart 2013.

inzake

 1. Stichting Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, gevestigd te Arnhem

 2. INV, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Nijmegen, gevestigd te Nijmegen,

 3. Vereniging Milieudefensie, gevestigd te Amsterdam,

  eisers, vertegenwoordigd door M. van Bergen,

  tegen

  het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland, verweerder.

 4. Aanduiding bestreden besluit

  Besluit van verweerder van 25 november 2011.

 5. Procesverloop

  Op 25 november 2011 heeft verweerder streefpeilen vastgesteld voor onder meer de Ooijse Graaf (in het streefpeilbesluit Ooijpolder aangeduid als “code peilgebied: Nieuw 3”) en de Groenlanden (in het streefpeilbesluit Ooijpolder aangeduid als “code peilgebied: Nieuw 4”).

  Tegen dit besluit is beroep ingesteld en door verweerder is een verweerschrift ingediend. Naar deze en de overige door partijen ingebrachte stukken wordt hier kortheidshalve verwezen.

  Het beroep is behandeld ter zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank van 18 maart 2013. Namens eisers zijn aldaar verschenen M. van Bergen en mr. H.M. Dotinga. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. F. Minderhoud en ir. H.J. van de Braak, beiden werkzaam bij het Waterschap Rivierenland.

 6. Overwegingen

  Het beroep van Vereniging Milieudefensie

  Ingevolge artikel 9, lid 3, van de statuten van de Vereniging Milieudefensie (verder: Milieudefensie) komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging toe aan het bestuur en bovendien aan twee leden van het dagelijks bestuur (of hun plaatsvervangers) gezamenlijk handelend.

  Ingevolge artikel 7, lid 1, van de statuten bestaat het dagelijks bestuur uit tenminste drie en ten hoogste vier leden, en maken de voorzitter, de secretaris en de penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur.

  M. van Bergen heeft beroep ingesteld namens Milieudefensie. Bij brief van 4 maart 2013 is door M. van Bergen een machtiging overgelegd, ondertekend door H. Verhagen als voorzitter en J. Kuppens als secretaris. Omdat de voorzitter en secretaris tot het dagelijks bestuur behoren, kan Milieudefensie in beginsel door voorzitter en secretaris vertegenwoordigd worden. Bij brief van 21 maart 2012 heeft Milieudefensie Nijmegen een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel overgelegd, gedateerd 8 december 2010. Uit dit uittreksel blijkt evenwel niet...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT