Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 5 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

BESCHIKKING in de zaak met nummer 200.120.026/01 OK van

Susan Carol REDELAAR,

wonende te Zandvoort,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. M.J. Meermans-de Vries, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOVEREIGN TRUST (NETHERLANDS) B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

niet verschenen,

e n t e g e n

 1. de naamloze vennootschap naar Antilliaans recht

  HYKSOS MANAGEMENT N.V.,

  gevestigd te Curaçao,

  BELANGHEBBENDE,

  niet verschenen,

  e n t e g e n

 2. Howard Thomas Dixon BILTON,

  wonende te Hong Kong,

 3. Diana DENTITH,

  wonende te Isle of Man, Verenigd Koninkrijk,

 4. de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk

  THE SOVEREIGN GROUP,

  gevestigd te Turks en Caicos eilanden, Verenigd Koninkrijk,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. R.G.J. de Haan, kantoorhoudende te Amsterdam.

 5. Het verloop van het geding

  1.1 In het vervolg zal verzoekster (ook) worden aangeduid met Redelaar, verweerster met STN of de vennootschap en belanghebbende sub 1 met Hyksos N.V. Belanghebbenden 2 tot en met 4 zullen ieder afzonderlijk worden aangeduid met Bilton, Dentith en SG en gezamenlijk met Bilton c.s.

  1.2 Redelaar heeft bij op 14 januari 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht, bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van STN over de periode 2006 tot en met de datum van indiening van het verzoekschrift. Daarbij heeft zij tevens verzocht – zakelijk weergegeven – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen:

  - Bilton en Dentith, althans één van hen te schorsen als bestuurder van STN, althans in afwijking van de statuten te bepalen dat bestuursbesluiten worden genomen met unanimiteit van stemmen,

  - de in het verzoek nader aangeduide bestuursbesluiten die zijn genomen in de bestuursvergadering van 28 november 2012 te schorsen, en

  - de aandelen die Hyksos N.V. houdt in STN ten titel van beheer over te dragen aan een door de Ondernemingskamer aan te wijzen derde, althans te bepalen dat in geval de stemmen staken in de algemene vergadering van aandeelhouders (bij onderwerpen die niet zien op verkiezing, benoemen, ontslaan of schorsing van een persoon) het besluit wordt genomen door een door de Ondernemingskamer aan te wijzen derde.

  Voorts heeft zij verzocht STN te veroordelen in de kosten van het geding.

  1.3 Bilton c.s. hebben op 1 februari 2013 ter griffie van de Ondernemingskamer een verweerschrift, met producties, ingediend. Daarin hebben zij de Ondernemingskamer verzocht SG als belanghebbende aan te merken en toe te laten tot de enquêteprocedure, verweer gevoerd en de Ondernemingskamer verzocht het verzoek van Redelaar tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen af te wijzen. Zij hebben op hun beurt de Ondernemingskamer verzocht om bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding, zakelijk weergegeven, alle aandelen in het kapitaal van STN ten titel van beheer over te dragen aan een door de Ondernemingskamer aan te wijzen derde met de bepaling dat deze derde de bevoegdheid krijgt tot vervreemding van die aandelen tot uitkering van dividend en tot schorsing of ontslag van een of meer bestuurders van STN. Tevens hebben zij verzocht Redelaar te veroordelen in de kosten van het geding.

  1.4 Bij op 1 februari 2013 ingekomen brief, met producties, heeft Redelaar haar verzoeken in die zin aangepast en aangevuld dat zij – zakelijk weergegeven – de Ondernemingskamer verzoekt:

  - een onderzoek te gelasten vanaf 2007;

  - de verzochte onmiddellijke voorzieningen te treffen voor de duur van het geding en subsidiair die onmiddellijke voorzieningen te treffen die de Ondernemingskamer geraden acht.

  1.5 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 7 februari 2013. Bij die gelegenheid hebben mr. Meermans-de Vries en mr. De Haan en mr. C.G.E. Sprenger, kantoorgenoot van mr. De Haan, de standpunten van de onderscheiden partijen toegelicht aan de hand van – aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde – aantekeningen en – voor zover het mr. Meermans-De Vries betreft – onder overlegging van op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartij gezonden nadere producties. Partijen hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord.

  Mr. De Haan heeft in verband met zijn verzoek om SG als belanghebbende aan te merken en in de procedure toe te laten en naar aanleiding van vragen van de Ondernemingskamer, stukken die zien op de rechtsvorm van SG aan de Ondernemingskamer alsmede de wederpartij overgelegd.

 6. De feiten

  De Ondernemingskamer gaat uit van de volgende feiten.

  2.1 STN is op 25 februari 1999 opgericht. Sinds 1 oktober 1999 is Redelaar bestuurder van deze vennootschap. Sinds 10 december 2007 zijn Bilton en Dentith eveneens bestuurders van de vennootschap. Zij zijn ieder zelfstandig bevoegd.

  2.2 STN oefent een trustbedrijf uit. Zij beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), welke vergunning is verleend op basis van de aanstelling van Redelaar als bestuurder van STN.

  2.3 De aandelen in STN worden voor 50% gehouden door Redelaar en voor 50% door Hyksos N.V. De aandelen in Hyksos N.V. worden voor 50% gehouden door Redelaar en voor 50% door SG, welke vennootschap (met dochtervennootschappen) wereldwijd actief is in het leveren van trustdiensten.

  2.4 Op 26 augustus 2011 is de toenmalige bestuurder van Hyksos N.V. (te weten First Columbus Trust (Curaçao) N.V.) afgetreden. De aandeelhouders hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de benoeming van een nieuwe bestuurder, zodat Hyksos N.V. sindsdien geen bestuur meer heeft.

  2.5 Aan de feiten en omstandigheden zoals hierboven beschreven is het volgende voorafgegaan.

  2.5.1 Van 1 oktober 1999 tot 7 september 2007 heette STN Hyksos Management B.V. De aandelen in de vennootschap werden toen voor 33% gehouden door Redelaar en voor 67% door Hyksos N.V. De aandelen in Hyksos N.V. werden elk voor de helft gehouden door E. Ruimy en P.J. Johns. In maart 2001 is tussen Hyksos Management B.V. en (onder andere) SG een “joint venture agreement” gesloten. Daarin is afgesproken dat de vennootschap het bestuur vormt van de toenmalige vennootschap Sovereign Trust (Netherlands) B.V. (een andere vennootschap dan STN). Alle aandelen van die vennootschap werden (indirect) gehouden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT