Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 15 de Mayo de 2013

Datum uitspraak15 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201302717/2/R6.

Datum uitspraak: 15 mei 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te Elst, gemeente Rhenen,

verzoeker,

en

de raad van de gemeente Rhenen,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 29 januari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Ruimte voor de Rivier - Fabrieksweg ong. Elst (Ut.)" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoeker] beroep ingesteld.

[verzoeker] heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een nader stuk ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 7 mei 2013, waar de raad, vertegenwoordigd door mr. H.J.M. Besselink, advocaat te Den Haag, en [partij] is verschenen.

Overwegingen

  1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

  2. [verzoeker] betoogt dat ten onrechte de door hem aangelegde damwand, vlonder en botenhelling aan de oever van de Neder-Rijn hun functie zullen verliezen als gevolg van de voorziene demping van een gedeelte van de rivier ten zuiden van zijn woning en elders niet meer mogelijk worden gemaakt. Volgens [verzoeker] is de damwand aangelegd mede ter bescherming van zijn woning. Voorts voert [verzoeker] aan dat hij als gevolg van het plan ten onrechte zijn ontsluiting op de rivier via een nabijgelegen loswal zal verliezen. Verder maakt het plan volgens hem ten onrechte een wandelpad mogelijk ten zuiden van zijn woning. Volgens [verzoeker] zal dit wandelpad tot een verstoring van zijn woongenot en de aanwezige flora en fauna leiden.

    2.1. In het ontwerpplan was voorzien in de verplaatsing van de vlonder en botenhelling naar de rand van de nieuwe oever om tegemoet te komen aan de belangen van [verzoeker]. De raad heeft evenwel besloten in het vastgestelde plan geen vlonder en botenhelling mogelijk te maken, omdat [verzoeker] er niet mee instemde dat deze openbaar toegankelijk zouden zijn. Volgens de raad is het de bedoeling dat de gronden in het plangebied als openbaar toegankelijke natuur worden heringericht. Voorts zal de damwand niet meer nodig zijn als gevolg van het plan, aldus de raad. Verder ziet het plan volgens de raad niet op de loswal en de toegangsweg daarheen. Tot slot stelt de raad zich op het standpunt dat het voorziene...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT