Raadkamer van Rechtbank Noord-Holland, 29 de Abril de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Abril de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Holland

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlem

Meervoudige raadkamer

Parketnummer: 15/030996-04

Uitspraakdatum: 29 april 2013

BESLISSING van de rechtbank, naar aanleiding van de op 3 augustus 2012 ter griffie van deze rechtbank ingediende vordering van de officier van justitie, welke vordering ertoe strekt dat de rechtbank de termijn van de terbeschikkingstelling van

[terbeschikkinggestelde],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Nederlandse Antillen),

thans verblijvende op de forensische tussenvoorziening van FPC Oostvaarderskliniek te Almere-Buiten,

zal verlengen met één jaar.

 1. De procedure

  De rechtbank heeft kennisgenomen van de processtukken waaronder:

  - het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 28 augustus 2006, waarbij betrokkene ter beschikking werd gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege, wegens (kort weergegeven) diefstal met geweld, poging tot afpersing en mishandeling van een ambtenaar. De termijn nam een aanvang op 12 september 2006;

  - de beslissing van deze rechtbank van 5 april 2012, waarbij de termijn van de terbeschikkingstelling is verlengd met één jaar;

  - een advies als bedoeld in artikel 509o, tweede lid, aanhef en onder 1 van het Wetboek van Strafvordering, gedateerd 11 juli 2012, afkomstig van Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek (hierna: de kliniek) en ondertekend door het hoofd van de kliniek, de psychiater en het hoofd behandeling, strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling van één jaar;

  - de aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de terbeschikkinggestelde als bedoeld in artikel 509o, tweede lid, aanhef en onder 2 van het Wetboek van Strafvordering, betreffende de periode tweede kwartaal 2011 tot en met eerste kwartaal 2012;

  - een advies als bedoeld in artikel 509o, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering, gedateerd 25 juni 2012, opgemaakt door [rapporteur 1], psychiater, niet verbonden aan de kliniek;

  - een advies als bedoeld in artikel 509o, vierde lid van het Wetboek van Strafvordering, gedateerd 2 juli 2012, opgemaakt door [rapporteur 2], psycholoog, niet verbonden aan de kliniek;

  - een reclasseringsadvies van Tactus verslavingszorg, opgesteld door senior reclasseringsmedewerker, gedateerd 16 augustus 2012;

  - het proces-verbaal van aanhouding van deze rechtbank van 6 september 2012, waaruit blijkt dat het onderzoek ter zitting is geschorst teneinde nadere reclasseringsrapportage te doen opmaken;

  - een aanvullend reclasseringsadvies van Tactus verslavingszorg, opgesteld door senior reclasseringsmedewerker, gedateerd 6 november 2012;

  - de tussenbeslissing van deze rechtbank van 29 november 2012, waarbij de behandeling in raadkamer is heropend, de beslissing over de vordering tot verlenging van de maatregel tot terbeschikkingstelling is aangehouden en aan [rapporteur 2] en [rapporteur 1] de opdracht is gegeven nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om terbeschikkinggestelde hetzij gedwongen, hetzij vrijwillig te laten behandelen door de Capriles Kliniek te Curaçao;

  - de aanvulling tussenbeslissing van deze rechtbank van 4 december 2012;

  - een proces-verbaal van aanhouding van deze rechtbank van 15 november 2012;

  - een psychiatrisch en psychologisch pro justitie rapport opgesteld door [rapporteur 1], psychiater, en [rapporteur 2], psycholoog, gedateerd 15 maart 2013.

  Op 15 april 2013 is de vordering op een openbare raadkamerzitting verder behandeld. Daarbij zijn gehoord de terbeschikkinggestelde, zijn raadsman mr. J.Y. Taekema, advocaat te 's-Gravenhage, de deskundigen [rapporteur 1], [rapporteur 2] en [rapporteur 3] en de officier van justitie.

  Van dit verhoor is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

 2. Het standpunt van de officier van justitie

  De officier van justitie heeft gevorderd de terbeschikkingstelling onvoorwaardelijk te beëindigen.

 3. Het standpunt van betrokkene en zijn raadsman

  Primair heeft de raadsman zich op het standpunt geteld dat de terbeschikkingstelling onvoorwaardelijk moet worden beëindigd en dat de vordering tot verlenging van de terbeschikkingstelling moet worden afgewezen, zodat betrokkene op korte termijn naar Curaçao kan. Subsidiair heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de termijn met één jaar kan worden verlengd met de toezegging van de officier van justitie na afloop van de termijn geen nieuwe verlenging te vorderen. Meer subsidiair heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de terbeschikkingstelling voorwaardelijk moet worden beëindigd.

 4. De beoordeling

  Rapport kliniek d.d. 11 juli 2012

  Uit het advies van de kliniek blijkt het volgende. Bij betrokkene is sprake van schizofrenie van het gedesorganiseerde type. De psychotische problematiek wordt verder gekleurd door een angstige en achterdochtige basishouding die zijn oorsprong vindt in de jeugd van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT