Voorlopige voorziening van Council of State (Netherlands), Voorzitter, 24 de Mayo de 2013

Datum uitspraak24 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzitter

201301854/2/R2.

Datum uitspraak: 24 mei 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

 1. de stichting Stichting Leefbaarheid Prijsseweg, gevestigd te Culemborg,

 2. Bewonersplatform Culemborg-West, gevestigd te Culemborg,

  verzoekers,

  en

  de raad van de gemeente Culemborg,

  verweerder.

  Procesverloop

  Bij besluit van 13 december 2012 heeft de raad, kenmerk 1100716/5690, het bestemmingsplan "Culemborg-West" (hierna: het plan) vastgesteld.

  Tegen dit besluit hebben onder meer de Stichting en het Bewonersplatform beroep ingesteld.

  De Stichting en het Bewonersplatform hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

  De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 17 april 2013, waar de Stichting, vertegenwoordigd door J.W.C.M. Jansen, het Bewonersplatform, vertegenwoordigd door A.J.B. van de Laar en J.E. de Vries en de raad, vertegenwoordigd door mr. M. van Geilswijk, advocaat te Rotterdam, en S. Teurlings-Out, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

  Overwegingen

 3. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

 4. Het plan voorziet in een actualisatie van het planologische regime voor de wijken Parijsch-Noord en Goilberdingen aan de westzijde van Culemborg. Het plan biedt onder meer een juridisch-planologisch kader voor het openstellen van dwarsverbindingen tussen de wijken Parijsch-Noord en Goilberdingen, de uitbreiding van het winkelcentrum Parijsch aan de Prijsseweg tot een maximale verkoopoppervlakte van 3.800 m2 en het toekennen van de aanduiding 'horeca categorie IV' aan de bestemming "Maatschappelijk" betreffende de gronden aan de Prijsseweg 1.

 5. Daargelaten de vraag of het Bewonersplatform voldoende structuur bezit om aangemerkt te kunnen worden als een belanghebbende die in rechte kan opkomen tegen het bestreden besluit, kan er twijfel bestaan over de vraag of het Bewonersplatform ontvankelijk is in zijn beroep en verzoek om voorlopige voorziening, nu onduidelijk is of het Bewonersplatform als zodanig een zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren heeft gebracht. Nu echter de drie personen, Van de Laar, De Vries en De Ruiter, die zich onder de naam Bewonersplatform Culemborg-West presenteren, naast het verzoek om voorlopige voorziening, ook het beroepschrift hebben ondertekend, een door hen ondertekende zienswijze tegen het ontwerpplan hebben ingediend en in het plangebied wonen, gaat de voorzitter in deze procedure er vanuit dat het Bewonersplatform ontvankelijk is in zijn verzoek. De voorzitter laat in deze procedure in het midden of degene die de drie genoemde personen hebben gemachtigd in hun beroep en hun verzoek kunnen worden ontvangen.

  Openstellen van dwarsverbindingen

 6. De Stichting en het Bewonersplatform betogen dat het bestreden besluit onvoldoende is gemotiveerd, nu het nut en de noodzaak van het plan niet is aangetoond. Voorts betogen de Stichting en het Bewonersplatform dat een ondeugdelijke belangenafweging heeft plaatsgevonden tussen enerzijds het belang van het openstellen van de dwarsverbindingen en anderzijds het belang van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bewoners en de verkeersveiligheid van de bewoners en gebruikers van voorzieningen in de wijken Parijsch-Noord en Goilberdingen. Daarbij is volgens de Stichting en het Bewonersplatform niet aangetoond dat de economische uitvoerbaarheid van het plan is gegarandeerd.

  4.1. De raad stelt dat met het plan geen wijzigingen plaatsvinden in de hoofdverkeerstructuur van de gemeente. Volgens de raad leidt het openstellen van de dwarsverbindingen op de Eemweg/Kerkuilweg en de Hermelijnsingel/Papiermolenweg niet tot een grote toename van het verkeer in absolute zin, maar neemt het aantal motorvoertuigen op de Prijsseweg wel fors toe. Deze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT