Hoger beroep van Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands), 19 de Diciembre de 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Diciembre de 2012
Uitgevende instantie:Court of Appeal of 's-Gravenhage (Netherlands)

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 19 december 2012

Zaaknummer : 200.067.869.01

Rekestnummer rechtbank : FA RK 08-9582

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. A.M. van Kuijeren te Delft,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. drs. J.F.M. van Weegberg te ’s-Gravenhage.

Als belanghebbende is aangemerkt:

de Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam,

gevestigd te Rotterdam,

hierna te noemen: Jeugdzorg.

Op grond van het bepaalde in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming,

hierna te noemen: de raad.

VERDER PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Het hof verwijst voor het verloop van het geding naar zijn tussenbeschikking van 31 augustus 2011 waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Bij die beschikking zijn partijen verwezen naar het Rotterdams Omgangshuis voor begeleide contacten tussen de minderjarige [naam minderjarige], geboren [in 2003] te [geboorteplaats], en de vader. Iedere verdere beslissing ten aanzien van de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken is aangehouden.

Op 29 juni 2012 is bij het hof de rapportage van 27 juni 2012 van het Omgangshuis Rotterdam ingekomen, waarvan op 26 juli 2012 een aanvulling gedateerd 25 juli 2012 is gevolgd.

Op 3 augustus 2012 is van de zijde van de vader zijn reactie van 2 augustus 2012 op de rapportage van het Rotterdams Omgangshuis bij het hof ingekomen.

Op 28 november 2012 is van de zijde van Jeugdzorg de reactie van 26 november 2012 op de rapportage van het Rotterdams Omgangshuis en de reactie van de zijde van de vader daarop, ingekomen.

VERDERE BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

  1. In geschil is de toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken (hierna ook: de zorgregeling) ten aanzien van de minderjarige.

  2. Het Rotterdams Omganghuis heeft in haar rapportage en de aanvullende rapportage – kort samengevat – verklaard dat het contact tussen de vader en de minderjarige vanaf het begin van het traject in het omgangshuis goed is geweest en dat inmiddels enkele contactmomenten hebben plaatsgevonden die door partijen zelf zijn georganiseerd. Partijen hebben tijdens het evaluatiegesprek van 11 juli 2012 – voor zover thans nog van belang – de volgende afspraken gemaakt:

    • De heer Boer van Jeugdzorg legt binnenkort een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT