Kort geding van Rechtbank Overijssel, 5 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Overijssel

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Almelo

zaaknummer: C/08/136742 / KG ZA 13-76

datum vonnis: 5 juni 2013 (ib)

Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Overijssel, rechtdoende in kort geding, in de zaak van:

[eiser],

wonende te [plaats],

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

verder te noemen [eiser],

advocaat: mr. B.S. Friedberg te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

verder te noemen [gedaagde],

advocaat: mr. C.P.B. Kroep Enschede.

 1. Het procesverloop

 2. De voorzieningenrechter heeft op 3 mei 2013 een tussenvonnis gewezen. Voor het procesverloop tot dan toe wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent in dat vonnis is opgenomen.

 3. Na het tussenvonnis heeft [eiser] de rechtbank bij brief van 21 mei 2013 meegedeeld dat hij ten genoegen van partijen zekerheid heeft gesteld voor een bedrag van

  € 4.000,--. Bij brief van 22 mei 2013 heeft [gedaagde] de rechtbank meegedeeld dat [eiser] genoegzame zekerheid heeft gesteld voor de proceskosten. In voornoemde brieven hebben partijen eveneens verzocht om vonnis te wijzen. Daarop heeft de voorzieningenrechter vonnis bepaald op heden.

 4. De feiten

  In conventie en in reconventie

 5. Recentelijk is er tussen [eiser] en [M] een zakelijk geschil ontstaan dat onderwerp is van een civielrechtelijke procedure bij de rechtbank te Roermond.

 6. Op 21 augustus 2009 heeft [gedaagde] een mailbericht verzonden naar de vader van [eiser]. Dit mailbericht bevat - voor zover van belang - de volgende passage:

  “Het is heel veel schadelijker voor [eiser], want die heeft de foto gemaakt, en chanteert eigenlijk de man die financieel aan de wieg heeft gestaan van zijn F1 carrière. Het verhaal bij de foto kan voor [eiser] en jou veel schadelijker zijn dan voor [M]. [eiser] wordt gewoon ridder te voet (als niemand zijn benen breekt)”

 7. Op 14 november 2011 heeft [gedaagde] aan [S], werkzaam voor [eiser], een mailbericht gestuurd waarin - voor zover van belang - het volgende staat vermeld:

  “De bedreiging:

  Dus: en zo staat het er ook, niet meer en niet minder, dat als bijvoorbeeld een [E] hetzij sponsor of lener wordt, en bij inroeping hij geconfronteerd wordt met verwijdering van zijn naam van de website en dat (als ze er zouden zijn) van compromitterende foto’s, -- DAT IK ME VOOR KAN STELLEN DAT HIJ ZIJN BENEN BREEKT---”

 8. Op de website van het tijdschrift Quote (hierna: Quote) staat in een artikel van

  2 november 2012 met de titel “[EISER] [EISER]: ‘[M] HEEFT HELEMAAL NIETS MEER’, voor zover van belang, de volgende tekst vermeld:

  “En dan was er nog de ‘bodyguard’ die het kamp-[eiser] terzijde stond in de rechtszaal. ‘Dat is ook zoiets: de man die [gedaagde] en [M] zo betitelen, dat is John van der Spek, de directeur van [eiser] [eiser] BV.’ Uit het vervolg van [eiser]’ relaas zou menigeen dan wel weer opmaken dat persoonlijke beveiliging op zich geen overbodige luxe is: ‘Ik zeg het niet graag, maar ik krijg regelmatig dreigmailtjes van dhr. [gedaagde]. Dat hij mijn been gaat breken bijvoorbeeld. In de rechtbank ging het zelfs zo ver...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT