Kort geding van Rechtbank Noord-Nederland, 5 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Noord-Nederland

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Leeuwarden

zaaknummer / rolnummer: C/17/126331 / KG ZA 13-103

Vonnis in kort geding van 5 juni 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap

GEOMAAT B.V.,

gevestigd te Groningen,

eiseres,

advocaat: mr. M.B.W. Litjens te Assen,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

WETTERSKIP FRYSLÂN,

zetelend te Leeuwarden,

gedaagde,

advocaat: mr. Th. Dankert te Leeuwarden,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MUG INGENIEURSBUREAU B.V.,

gevestigd te Leek,

verzoekster in het incident tot voeging,

advocaat: mr. S.S. Schouten te Enschede.

Partijen zullen hierna "Geomaat", "Wetterskip" en "MUG" genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Geomaat heeft Wetterskip in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare terechtzitting van 21 mei 2013.

  1.2. Geomaat heeft toen op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd dat de voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

  primair:

  a. Wetterskip verbiedt uitvoering te geven aan het door haar geuite voornemen tot gunning, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,-, althans een in goede justitie te bepalen dwangsom, indien Wetterskip hieraan niet voldoet;

  b. Wetterskip gebiedt de opdracht Europese aanbesteding Landmeetkundige diensten, contractnummer CON-0062, aan geen ander dan aan Geomaat te gunnen, op straffe van een dwangsom van € 100.000,-, althans een in goede justitie te bepalen dwangsom, indien Wetterskip hieraan niet voldoet;

  subsidiair:

  c. Wetterskip gebiedt om over te gaan tot intrekking van de aanbestedingsprocedure of, voor zover Wetterskip de opdracht alsnog wenst te gunnen, over te gaan tot heraanbesteding, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,-, althans een in goede justitie te bepalen dwangsom, indien Wetterskip hieraan niet voldoet;

  meer subsidiair:

  d. Wetterskip gebiedt de inschrijvingen opnieuw te beoordelen met inachtneming van dit vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

  e. in goede justitie een andere maatregel oplegt die passend is en recht doet aan de belangen van Geomaat, op straffe van verbeurte van een dwangsom van

  € 100.000,-, althans een in goede justitie te bepalen dwangsom, indien Wetterskip hieraan niet voldoet;

  primair, subsidiair en meer subsidiair:

  f. Wetterskip veroordeelt in de kosten van het geding, te vermeerderen met de wettelijke rente en de nakosten.

  1.3. MUG heeft bij incidentele conclusie tot voeging gevorderd dat het haar, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren, wordt toegestaan om zich aan de zijde van Wetterskip te voegen in dit kort geding, met conclusie tot afwijzing van de vorderingen van Geomaat en veroordeling van Geomaat in de kosten van het geding, te vermeerderen met nasalaris en wettelijke rente over de kosten van het geding.

  1.4. De terechtzitting heeft met instemming van partijen plaatsgevonden op de locatie Groningen van deze rechtbank. De voorzieningenrechter heeft de door MUG in het incident verzochte voeging aan de zijde van Wetterskip ter zitting (mondeling) toegestaan.

  Ter terechtzitting hebben partijen hun standpunten toegelicht, waarbij de advocaten van partijen gebruik hebben gemaakt van pleitaantekeningen. Hierbij heeft Wetterskip geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van Geomaat, met veroordeling van Geomaat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - in de kosten van het geding.

  1.5. Partijen hebben producties overgelegd.

  1.6. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

 2. De feiten

  In dit kort geding wordt van de volgende vaststaande feiten uitgegaan.

  2.1. Wetterskip heeft een openbare Europese aanbesteding landmeetkundige diensten uitgeschreven betreffende de opdracht tot het verrichten van landmeetkundige diensten- met contractnummer CON-0062. De opdracht is erop gericht om een contract af te sluiten voor de duur van twee jaar met een optionele verlenging van twee maal één jaar, onder dezelfde voorwaarden. Op de aanbesteding is het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (hierna te noemen: het Bao) van toepassing. Het streven van Wetterskip was om met ingang van 15 april 2013 een raamovereenkomst voor de opdracht te sluiten met de winnende inschrijver. De opdracht heeft een geraamde waarde van

  € 120.000,- per jaar.

  2.2. In hoofdstuk 5 van het door Wetterskip opgestelde Bestek zijn de (sub)gunningscriteria voor de opdracht vermeld. De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats aan de hand van het criterium van de "economisch meest voordelige inschrijving". De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die voldoet aan het programma van eisen en de hoogste score heeft behaald op de kwaliteit (planning, plan van aanpak en tariefstelling) en de tarieven. Daarbij is de volgende onderverdeling van de wegingsfactoren gemaakt:

  Criterium Omschrijving Maximaal aantal punten

  Gu1 Mate van akkoord met het programma van eisen Knock out

  Gu2 Uitwerking van de casuïstiek 90

  Gu2.1. Planning 30

  Gu2.2. Plan van Aanpak 20

  Gu 2.3. Gespecificeerde tariefstelling 40

  Gu3 Tarieven 10

  In paragraaf 5.3. van het bestek is ten aanzien van Gu2 - uitwerking van de casuïstiek - het volgende bepaald:

  "Om de kwaliteit te kunnen beoordelen wordt een document (maximaal 3 A4) gevraagd waarin Inschrijver in een uitwerking beschrijft hoe hij/zij de casus, opgenomen in bijlage B, aanpakt. Dit document dient in ieder geval te bevatten:

 3. een planning

 4. een plan van aanpak

 5. gespecificeerde tariefstelling.

  (…)

  In de uitwerking dient u de volgende 3 onderwerpen te benoemen en te beschrijven:

  ? Onderdeel 1: Planning (max. 30 punten):

  Graag ontvangen wij van u een uitgewerkte planning met mijlpalen en een toelichting hoe deze planning tot stand is gekomen. De planning wordt beoordeeld op de gehele doorlooptijd, vanaf het moment van opdracht verstrekking tot oplevering meetgegevens.

  ? Onderdeel 2: Plan van Aanpak (max. 20 punten):

  Graag ontvangen wij van u een Plan van Aanpak op basis van de in Bijlage B opgenomen tekening. Daarin moet o.a. aandacht besteed worden aan:

  1. de werkzaamheden die Opdrachtnemer uitvoert,

  2. de wijze waarop Opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert en

  3. welke bijdrage Opdrachtnemer verwacht van Opdrachtgever.

   Dit Plan van Aanpak zal beoordeeld worden op:

  4. of uitvoering plaatsvindt volgens voorschriften in bijlage A,

  5. de wijze waarop opdrachtgever wordt ontzorgd en

  6. de manier waarop Opdrachtnemer omgaat met omgevingsfactoren als burgers en Flora & Fauna.

   ? Onderdeel 3: Gespecificeerde tariefstelling (max. 40 punten):

   Het onderdeel tariefstelling bestaat uit de prijs, die door de Inschrijver wordt opgegeven voor het uitvoeren van de opdracht in bijlage B (excl. BTW). Dit wordt tevens gezien als Inschrijfprijs. Inschrijver dient voor dit onderdeel bij de Inschrijving een open begroting te voegen (zie Excel bijlage 11-C). Opdrachtgever verstaat hieronder een opsomming van de in te zetten medewerkers met bijbehorende tariefstelling, uiteenzetting van alle gemaakte kosten + de totaalprijs voor betreffende opdracht. De geoffreerde prijzen zijn weer uitgangspunt voor de opdrachten die, gedurende de looptijd van de overeenkomst, zullen worden verstrekt. De gehanteerde tarieven dienen overeen te komen met de opgegeven tarieven onder paragraaf 5.4. in Bijlage 11-B, echter kunnen bij de uitwerking van de case...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT