Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 5 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 5 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel

zaaknummer: C/11/100599/ HA ZA 12-2247

vonnis van 5 juni 2013

in de zaak van

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  NS VASTGOED B.V.,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  PRORAIL B.V.,

  beiden gevestigd te Utrecht,

  eisers in conventie,

  verweersters in het incident en in (voorwaardelijke) reconventie,

  advocaat mr. J.M. Heikens,

  tegen

  [gedaagde in conventie, eiser in het incident en in (voorwaardleijke) reconventie]

  wonende te Papendrecht,

  gedaagde in conventie,

  eiser in het incident en in (voorwaardelijke) reconventie,

  advocaat mr. J.A. Breeman.

  Partijen worden hieronder aangeduid als NS Vastgoed c.s. (afzonderlijk NS Vastgoed

  en Prorail) en [gedaagde in conventie].

 3. Het procesverloop

  De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

  tussenvonnis van 30 januari 2013,

  proces-verbaal van comparitie van 25 april 2013 en de daarin genoemde conclusie van antwoord in reconventie,

  de door beide partijen overgelegde producties.

 4. De vaststaande feiten

  In conventie en reconventie

  2.1 NS Vastgoed en Railinfratrust B.V. (verder te noemen Railinfratrust) hebben percelen aan de [adres 1] ter hoogte van huisnummer [nummer] te Sliedrecht in eigendom. Railinfratrust heeft Prorail gemachtigd om alle beschikkingdaden uit te voren als ware zij juridisch eigenaar.

  2.2 [gedaagde in conventie] heeft sinds 1 april 1994 een terrein met twee opstallen in gebruik, dat is gelegen aan de [adres 1] te Sliedrecht (verder te noemen: het terrein). Het terrein is gelegen op percelen die (thans) aan NS Vastgoed en Railinfratrust in eigendom toebehoren.

  Tot in 2011 exploiteerde [gedaagde in conventie] op het terrein een garagebedrijf en een bloemenzaak. [gedaagde in conventie] heeft op het terrein caravans en opstallen geplaatst en hij heeft een hek om het perceel geplaatst.

  2.3 Door de Stichting Bodemsanering Nederlandse [betrokkene 4]wegen (verder te noemen SBNS) is op het terrein geregeld bodemonderzoek gedaan. [gedaagde in conventie] heeft steeds toestemming gegeven om onderzoek te verrichten. Uit deze onderzoeken blijkt dat het terrein vervuild is.

  2.4 Op 14 februari 2000 heeft [gedaagde in conventie] aangifte gedaan bij de politie Zuid Holland Zuid van een inbraak in zijn woning. Hij geeft op dat er o.a. waardepapieren uit zijn woning zijn gestolen.

  2.5 In antwoord op een verzoek om stukken die de rechtmatigheid van het gebruik van het terrein kunnen onderbouwen heeft [gedaagde in conventie] bij brief van 26 augustus 2011 aan NS Vastgoed (productie 6 bij dagvaarding) meegedeeld, voor zover thans van belang,

  (…) Bij deze een korte uitleg van mijn zijde. Gemeente Sliedrecht de heer [betrokkene 1] en de heer [betrokkene 2] hebben mijn vestigingsvergunning geregeld

  - Vanaf 01-04-1994 heb ik [adres 1] te Sliedrecht overgenomen, gekocht

  - Bemiddeling en eigenaar de heer [betrokkene 2]

  - Bemiddeling en medeweten van de heer [betrokkene 4] N.S. Spoorwegen

  - Bemiddeling van verkoop Gemeente Sliedrecht de heer [betrokkene 1] Wethouder Gemeente Sliedrecht

  - De NS Spoorwegen heeft in alle lopende jaren bij mij grondmonsters laten afnemen door het bedrijf SGS grondmonsters zie copie’s

  Deze uitslagen zijn ook bekend bij de gemeente Sliedrecht en NS [betrokkene 4]wegen

  - Om de reden van deze jarenlange uitslagen en genomen monsters, hoefde ik geen pacht te betalen (…)

  2.6 De heer [betrokkene 3] (verder te noemen [betrokkene 3]) heeft namens [gedaagde in conventie] bij brief van

  24 oktober 2011 (productie 8 bij dagvaarding), zoor zover thans van belang, als volgt gereageerd op de sommatie van NS Vastgoed om het terrein te ontruimen wegens onrechtmatig gebruik:

  (…)1. Een mondelinge overeenkomst is bindend bij de wet.

  Daar er in de vorige brief al duidelijk er in de vorige brief al duidelijk de namen van de desbetreffende personen zijn vermeld bent u er nog steeds niet in geslaagd uw huiswerk op een behoorlijke manier te doen af ronden.

 5. Er is een vergunning afgegeven door de Gemeente Sliedrecht betreffende de vestiging op dat stukje grond, dus illegaal gebruik is al niet meer aan de orde.

 6. Kamer van koophandel heeft de inschrijving bekrachtigd.

 7. Daar deze vestiging inmiddels al 18 jaar oud is heeft u geen recht van spreken, en zeker niet een sommatie tot ontruimingbetreffende dit gebruik.

 8. De opstellen zijn aan gekocht door de heer [gedaagde in conventie]. Welke ondernemer gaat opstallen kopen indien dit “illegaal” uw woord citerend zou zijn.(…)

 9. De vordering

  De vordering in conventie

  3.1 NS Vastgoed c.s. vorderen dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

  [gedaagde in conventie] wordt veroordeeld om, kortweg, het terrein te ontruimen met nevenvorderingen, met een dwangsom, met veroordeling van [gedaagde in conventie] in de kosten van tenuitvoerlegging en met veroordeling van [gedaagde in conventie] in de proceskosten.

  3.2 Aan hun hoofdvordering tot ontruiming van het terrein leggen NS Vastgoed c.s. het volgende ten grondslag. [gedaagde in conventie] heeft het terrein en de twee...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT