Hoger beroep kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 12 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/441476 / KG ZA 13-428

Vonnis in kort geding van 12 juni 2013

in de zaak van

 1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

  DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN

  POSTZEGELHANDELAREN,

  gevestigd te Den Haag,

 2. de vennootschap onder firma

  POSTZEGELSHOP ANNETTE V.O.F.,

  gevestigd te Zeist,

 3. [eiser sub 3],

  wonende te [adres],

  eisers,

  advocaat mr. M. Schut te Amsterdam,

  tegen:

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  KONINKLIJKE POSTNL B.V.,

  gevestigd te Den Haag,

  gedaagde,

  advocaat mr. T.R.B. de Greve te Amsterdam.

  Partijen zullen hierna worden aangeduid als enerzijds 'NVPH', 'Annette' en '[eiser sub 3]' (gezamenlijk ook wel als 'eisers') en anderzijds 'PostNL''.

 4. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 29 mei 2013 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  1.1. Na de privatisering van het Staatsbedrijf der PTT werd op 1 januari 1989 PostNL, althans haar rechtsvoorganger PTT Post B.V., opgericht. Blijkens het handelsregister houdt PostNL zich bezig met "Het uitoefenen, al dan niet op grond van daartoe door de staat der Nederlanden verleende concessies, van activiteiten in de ruimste zin op het gebied van het vervoer van postzendingen en goederen, en het verrichten van geldhandelingen, alsmede het ten behoeve en in opdracht van derden aanbieden van produkten en diensten".

  1.2. Op grond van een aanwijzing/concessie van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is PostNL belast met de zogenaamde 'universele postdienst', op grond waarvan zij gehouden is om op een wettelijk omschreven niveau postvervoer in Nederland te verzorgen. Uit hoofde daarvan geeft zij - onder andere - postzegels uit, die kunnen worden gebruikt als 'frankeermiddel' ('betalingswijze') voor de door haar te verrichten postvervoersdiensten.

  1.3. NVPH is een vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel. Zij is opgericht in 1928 en heeft thans meer dan honderd leden. Blijkens artikel 3 van haar statuten luidt haar doelstelling "de instandhouding en de bevordering van de filatetelie (voorzieningenrechter: bedoeld zal zijn "filatelie") in het algemeen en van de beroepsfilatelie in het bijzonder".

  1.4. Annette is opgericht op 1 maart 2010 en houdt zich bezig met de detailhandel in postzegels via postorder en internet. Haar vennoten zijn [vennoot 1]en [vennoot 2].

  1.5. [eiser sub 3] is (al circa 60 jaar) een - hobbymatig - verzamelaar van postzegels.

  1.6. Na de invoering van de euro op 1 januari 2002 zijn door (de rechtsvoorganger van) PostNL geen postzegels meer uitgegeven met een frankeerwaarde in guldens c.q. guldencenten (hierna 'guldenzegels'). De daarvóór uitgegeven guldenzegels bleven echter wel hun geldigheid als frankeermiddel behouden.

  1.7. Op 28 januari 2013 heeft PostNL - middels een persbericht - kenbaar gemaakt dat de guldenzegels vanaf 1 november 2013 ongeldig zijn als frankeermiddel bij de verzending van poststukken.

  1.8. Op 5 maart 2013 heeft NVPH PostNL gesommeerd om de guldenzegels na 1 november 2013 als geldig betaalmiddel voor haar diensten te blijven aanvaarden, dan wel voor de ongeldigverklaring van die zegels een ruimere termijn - van tenminste twee jaar - te hanteren, met de mogelijk om de zegels gedurende die periode in te ruilen tegen andere - voor onbepaalde tijd geldige - zegels.

  1.9. Op 17 april 2013 hebben Annette en [eiser sub 3] PostNL gesommeerd om hun guldenzegels ook na 1 november 2013...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT