Kort geding van Rechtbank Rotterdam, 10 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak10 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/423480 / KG ZA 13-392

Vonnis in kort geding van 10 juni 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AVELON B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. M.R. de Zwaan,

tegen

 1. de vennootschap naar het recht harer vestiging

  LN KONFEKTION AB,

  gevestigd te Malmö,

 2. de besloten vennootschp met beperkte aansprakelijkheid

  LN CLOTHING B.V.,

  gevestigd te Rotterdam,

  gedaagden,

  verschenen in de persoon van een vertegenwoordigingsbevoegde/directeur.

  Partijen zullen hierna Avelon en LN c.s. genoemd worden. LN c.s. zal afzonderlijk worden aangeduid met respectievelijk LN Konfektion en LN Clothing.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding d.d. 23 april 2013;

  - de producties van Avelon;

  - de pleitnota van mr. M.R. de Zwaan.

  1.2. Partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 27 mei 2013. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. Avelon is een Nederlandse onderneming die kleding onder de naam Avelon ontwerpt, laat produceren en verhandelt, waaronder de volgende drie kledingstukken:

  - het damesjack PAINTED (hierna: het Painted-jack);

  - de herenjeans POP BLACKOUT (hierna: de Pop-jeans);

  - de damesjeans NEON BLACKOUT (hierna: Neon-jeans).

  2.2. Onder de naam l’Ecole National wordt kleding geproduceerd en verhandeld, waaronder de volgende twee kledingstukken:

  - het damesjack AUDREY (hierna: het Audrey-jack) en

  - de herenjeans WAGNER (hierna: de Wagner-jeans).

  2.3. Het hoofdkantoor van het concern dat l’Ecole National op de markt brengt (LN Konfektion genaamd) bevindt zich in Malmö te Zweden. L’Ecole National heeft winkels in (ondermeer) Nederland, België, Denemarken, Polen en Zweden. Daarnaast wordt de kleding verkocht via de internetsite www.lecolenational.com.

  2.4. LN Clothing is een per 29 september 2011 in Nederland opgerichte onderneming, die de kleding van l’Ecole National verkoopt in haar winkel aan [adres].

 5. Het geschil

  3.1. Avelon vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

  1. LN c.s. te gebieden onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis,

   elke inbreuk in de Europese Unie, althans in de in alinea 12 genoemde lidstaten, althans in Nederland, op het ten processe bedoelde auteursrecht van Avelon door verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de modellen Audrey-jack en Wagner-jeans, dan wel van andere met de in alinea 2 van de dagvaarding aangeduide ontwerpen van Avelon (Painted-jack, Pop-jeans en Neon-jeans) overeenstemmende producten, te staken en gestaakt te houden;

  2. LN c.s. te gebieden onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, het in voorraad (doen) houden, importeren, verhandelen en in het verkeer brengen van de sub I bedoelde producten te staken en gestaakt te houden in de Europese Unie, althans in de in alinea 12 genoemde lidstaten, althans in Nederland;

  3. LN c.s. te gebieden binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, de website www.lecolenational.com of daaraan gelijkende websites,

   of althans de pagina’s waarop de sub I bedoelde producten zijn afgebeeld, ontoegankelijk te maken voor internetpubliek in de Europese Unie, althans in de in alinea 12 genoemde lidstaten, althans in Nederland.

  4. LN c.s. te gebieden binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, aan de advocaat van Avelon toe te doen komen een schriftelijke opgaven van de volgende informatie, welke informatie op eerste verzoek van Avelon voor rekening van LN c.s. zal kunnen worden gecontroleerd door een door Avelon aan te wijzen en te instrueren registeraccountant;

   a) de producent van de sub I bedoelde producten als ten processe bedoeld, onder mededeling van adres(sen), telefoon- en telefaxnummer;

   b) de geproduceerde aantallen, prijzen en leverdata van de sub I bedoelde producten, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende orders en facturen;

   c) de verkochte aantallen en prijzen van de sub I bedoelde producten;

   d) de bij LN c.s. en/of bij hun afnemers (groot- en detailhandel, althans niet zijnde consumenten/eindgebruikers) nog aanwezige voorraden van de sub I bedoelde producten, onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende producten zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreuk-makende producten;

   e) de met de sub I bedoelde producten, door LN c.s. behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

  5. LN c.s. te veroordelen binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, op eigen kosten alle bij haar en blijkens de sub 2 d bedoelde opgave ook bij derden in voorraad gehouden producten te verzamelen in Nederland, op een door Avelon aan te geven plaats en in aanwezigheid van een deurwaarder te vernietigen en een door de deurwaarder opgesteld proces-verbaal van deze vernietiging aan de advocaat van Avelon te doen toekomen;

  6. Te bepalen dat LN c.s. hoofdelijk een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeuren en verschuldigd zijn aan Avelon van € 15.000,= (vijftienduizend euro) voor iedere keer (de productie, aanbieding, verkoop, verdere verhandeling of afbeelding van afzonderlijk inbreukmakende producten geldt als één overtreding) dan wel - en zulks ter uitsluitende keuze van Avelon - van € 50.000,= (vijftigduizend euro) voor iedere dag dat LN c.s. met de tijdige of volledige nakoming van de hiervoor genoemde ge- of verboden in gebreke zijn, onverminderd het recht van Avelon op volledige schadevergoeding;

  7. Te bepalen dat de eis in de hoofdzaak op de voet van artikel 260 Rv binnen 6 (zes) maanden na datum van het ten deze te wijzen vonnis moet worden ingesteld, en dat anders...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT