Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 13 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak13 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummers: 01/849764-11 en 01/845300-12 (ter terechtzitting gevoegd)

Datum uitspraak: 13 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1978],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans gedetineerd te: Den Haag PPC.

Het vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van de inhoudelijke behandeling van de zaken op de terechtzittingen van 5 maart 2013 en 30 mei 2013.

De tenlastelegging.

De zaak met parketnummer 01/849764-11 is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 25 april 2012. In de dagvaarding zijn feiten omschreven overeenkomstig artikel 261, derde lid van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv). De tenlastelegging is na vordering van de officier van justitie op de terechtzitting van 8 januari 2013 overeenkomstig artikel 314a Sv aangepast.

De zaak met parketnummer 01/845300-12 is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 11 december 2012. De tenlastelegging is na vordering van de officier van justitie op de terechtzitting van 5 maart 2013 gewijzigd.

De rechtbank heeft ter terechtzitting van 8 januari 2013 de voeging bevolen van de tegen verdachte bij afzonderlijke dagvaardingen onder de hiervoor genoemde parketnummers aanhangig gemaakte zaken.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

Nadat de tenlastelegging met parketnummer 01/849764-11 op de terechtzitting van 8 januari 2013 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

 1. hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 23 februari 2011 te Vught en/of 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland, met [slachtoffer 1], geboren [1995], die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die onder andere bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of uit het (wederzijds) aftrekken en/of het betasten van die [slachtoffer 1] en/of het bloot bij elkaar in bed liggen;

  subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 23 februari 2011 te Vught en/of 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland, met [slachtoffer 1], geboren [1995], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het (wederzijds) aftrekken en/of het betasten van die [slachtoffer 1] en/of het bloot bij elkaar in bed liggen;

 2. hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 22 juni 2011 te Vught en/of 's-Hertogenbosch en/of elders in Nederland ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 1], geboren op [1995], immers heeft hij die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal afgetrokken en/of betast en/of anaal gepenetreerd en/of zich laten aftrekken en/of betasten door die [slachtoffer 1] en/of heeft die [slachtoffer 1] hem, verdachte, afgetrokken en/of hebben

  verdachte en die [slachtoffer 1] bloot bij elkaar in bed gelegen;

 3. hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 16 november 2011 te Vught, in elk geval in Nederland, één of meermalen (een aantal) film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en): te weten één of meer computer(s) en/of (een) diskette(s) en/of (een) harddisk heeft vervaardigd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die/dat afbeelding(en) en/of filmpje(s) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

  - het (laten) vasthouden en/of van de (stijve) penis van een volwassen man door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

  - het aftrekken van een/door een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

  - het (door een volwassen man) masturberen boven/naast een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en/of

  - het houden van een (stijve) penis naast het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt en/of

  - het stoppen van een penis, van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, in een stimulator/kunstvagina en/of (vervolgens) het maken van op en neer gaande bewegingen,

  van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

 4. hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 december 2010 tot en met 16 juni 2011, te Vught en/of 's-Hertogenbosch en/of Tilburg, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon, te weten [slachtoffer 2], geboren [1995], van wie hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, een ontmoeting heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen en/of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon betrokken is te vervaardigen, waarbij hij, verdachte, enige handeling heeft ondernomen gericht op de verwezenlijking van die ontmoeting;

  subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 december 2010 tot en met 16 juni 2011, te Vught en/of 's-Hertogenbosch en/of Tilburg, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf, meermalen, althans eenmaal, (telkens) door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon, te weten [slachtoffer 2], geboren [1995], van wie hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, een ontmoeting heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen met die

  persoon te plegen en/of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon betrokken is te vervaardigen, waarbij hij, verdachte, enige handeling heeft ondernomen gericht op de verwezenlijking van die ontmoeting, terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

  Nadat de tenlastelegging met parketnummer 01/845300-12 ter terechtzitting van 5 maart 2013 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

 5. hij op een of meer tijdstippen gelegen in de periode van 18 september 2011 tot en met 24 september 2011 in de gemeente Vught, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk brand heeft gesticht - in/aan/bij de woning gelegen aan de [adres] en/of - in/aan/bij de garage behorend bij de woning gelegen aan de [adres], hebbende hij, verdachte, toen aldaar (telkens) opzettelijk brandversnellende en/of brandbare (vloei)stoffen/voorwerpen in aanraking gebracht met open vuur, terwijl daarvan levensgevaar voor anderen (de in die woning en/of belendende panden aanwezige personen) en/of gemeen gevaar voor goederen (te weten de inboedel van die woning en/of garage en/of van de belendende panden) te duchten was;

 6. hij op een of meer tijdstippen gelegen in de periode van 24 augustus 2011 tot en met 3 oktober 2011 te Vught en/of elders in Nederland [sla[slachtoffer 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte toen daar (telkens) opzettelijk

  - voornoemde [slachtoffer 3] een of meerdere sms-berichten gestuurd met (telkens) een bedreigende inhoud waaronder de inhoud:

  "Jouw adres heb ik ook, dus kijk maar goed achter je. Want jij komt hier niet mee weg.(..) binnenkort merk je het wel" en/of

  "We maken je helemaal gek. Je voelt je nergens meer veilig. Hier ga jij aan kapot geloof me maar. Want je komt aan de beurt. voel onze adem achter je." en/of

  "We maken je af" en/of

  "Wij regelen dat wel, onze kinderen zeggen toch niks. Jij heel snel ook niet meer. Daar hebben we onze mensen voor. Let op [slachtoffer 3] jij komt nu...",

  althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

  - voornoemde [slachtoffer 3] (telkens) brieven en/of een (zogenaamde) kogelbrief gestuurd met (telkens) (een) bedreigende inhoud, waaronder de inhoud:

  "Dit is je laatste waarschuwing. We houden je in de gaten en ineens zijn we er. (...) Onze mensen zijn er klaar voor dus nog een keer naar jeugdzorg en het is klaar voor ons. Knal." en/of

  "We pakken je onderweg wel, we weten dat je die rode auto niet meer hebt maar

  een witte. [verdachte] had geluk van de week hij heeft een paar dagen extra maar die

  zijn ook zo voorbij. Jij bent ook aan jouw laatste bezig.",

  althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

 7. hij in of omstreeks 12 september 2011 tot en met 9 november 2011 te Vught en/of

  's-Hertogenbosch, althans in het arrondissement 's-Hertogenbosch, (telkens) aangifte heeft gedaan dat een strafbaar feit was gepleegd, wetende dat dat feit niet was gepleegd, immers heeft verdachte toen aldaar (telkens) ten overstaan van een politieagent/opsporingsambtenaar van de politie Brabant-Noord opzettelijk in strijd met de waarheid aangifte gedaan van een (door een ander gepleegd) strafbaar feit, te weten op

  1. 12 september 2011 te Vught, aangifte van bedreiging met de dood (als bedoeld in 285 Wetboek van Strafrecht), gepleegd tussen 21 juni 2011 en 9 september 2011 te Vught (pagina 89 proces-verbaal),

  2. 19 september 2011 te Vught...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT