Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 14 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak14 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummer: 01/889138-12

Datum uitspraak: 14 juni 2013

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1980],

wonende te [woonplaats], [adres],

thans gedetineerd te: PI Nieuwegein - HvB loc. Nieuwegein.

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 19 februari 2013, 17 mei 2013 en 31 mei 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 10 januari 2013.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 17 mei 2013 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

 1. hij op of omstreeks 11 november 2012 te Zijtaart, gemeente Veghel, opzettelijk

  en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer 1] van het leven heeft

  beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet (en na kalm beraad en rustig

  overleg), met een vuurwapen een of meerdere kogel(s) op het lichaam van die [slachtoffer 1] afgevuurd, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

  (artikel 289/287 van het Wetboek van Strafrecht)

 2. hij op of omstreeks 11 november 2012 te Zijtaart, gemeente Veghel, ter

  uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk en met

  voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer 2] van het leven te beroven,

  met dat opzet (en na kalm beraad en rustig overleg), met een vuurwapen een of

  meerdere kogel(s) heeft afgevuurd op het lichaam van die [slachtoffer 2], terwijl

  de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

  (artikel 289/287 jo artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht)

 3. hij in of omstreeks de periode van 01 november 2005 tot en met 11 november

  2012 te Zijtaart, gemeente Veghel, en/of Veghel en/of Roermond en/of een of

  meerdere plaatsen in Nederland,

  een wapen van categorie III, te weten een Glock, type 19., kaliber 9 mm

  Parabellum, en/of

  munitie van categorie III, te weten 15 patronen, althans een of meerdere

  patro(o)n(en), CCI 9mm Luger, voorhanden heeft gehad;

  De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

  daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

  betekenis te zijn gebezigd;

  (artikel 26 lid 1 Wet wapens en munitie)

  Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

  De formele voorvragen.

  Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

  Bewijs.1

  De rechtbank hecht er aan vooraf op te merken dat zij de verklaringen die zich in het dossier bevinden behoedzaam zal wegen. Dit gezien de veelheid aan verklaringen en gezien het gegeven dat de getuigen verklaringen hebben afgelegd over een situatie die zeer chaotisch was.

  Inleiding.

  Op 11 november 2012 heeft in Zijtaart, gemeente Veghel, het kickboksgala "The battle of Zijtaart"2 plaatsgevonden.3 Verdachte is samen met [persoon 1] en [persoon 2] naar dit kickboksgala gegaan4 en heeft daar een geladen vuurwapen mee naartoe genomen.5

  In de zaal waar het kickboksgala werd gehouden was onder meer een VIP-podium en een laag VIP-gedeelte gemaakt. [slachtoffer 1], [slachtoffer 2] en meerdere vrienden van [slachtoffer 1] zaten aan tafels in het lage VIP-gedeelte. Verdachte, [persoon 1] en [persoon 2] zaten aan een tafel op het VIP-podium. Via een trap kon men van het VIP-podium naar het lage VIP-gedeelte lopen.6 Vanuit de hal kon men door de klapdeuren lopen om het VIP-podium te betreden.7

  Op het kickboksgala is verdachte door [persoon 3] bedreigd.8 [persoon 1] heeft daarna buiten de zaal, in de hal,9 met [persoon 3] gepraat over deze bedreiging. [slachtoffer 1] is daar bij komen staan.10 Verdachte kon vanaf zijn plek op het VIP-podium de hal in kijken.11 Verdachte zag dat [persoon 1] met [persoon 3] aan het praten was en is naar hen toegelopen. [persoon 1] stuurde verdachte echter meteen terug naar de zaal. Verdachte is toen terug gelopen en heeft weer aan de tafel in de VIP-ruimte, op het VIP-podium, plaatsgenomen.12 [slachtoffer 1] is daarna ook vanuit de hal door de klapdeuren de VIP-ruimte binnengegaan.13 [slachtoffer 1] is naar verdachte toegelopen en heeft tegen verdachte gezegd dat hij verdachte en zijn hele familie kapot zou maken.14 Toen [persoon 1] van verdachte vernam dat hij door [slachtoffer 1] was bedreigd, hetgeen door de personen die bij hen aan tafel zaten werd bevestigd15, is [persoon 1] naar [slachtoffer 1] gegaan om verhaal te halen.16

  [persoon 1] is toen vanaf het hoge VIP-gedeelte naar [slachtoffer 1] gelopen, die zich in het lage VIP-gedeelte bevond.17 [persoon 2] is achter [persoon 1] aangelopen.18 Er is toen een vechtpartij in het lage VIP-gedeelte ontstaan, waarbij onder meer [persoon 1], [persoon 2], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] betrokken waren.19

  Verdachte heeft vervolgens zijn wapen op [slachtoffer 1] gericht en heeft hem neergeschoten.20 [slachtoffer 1] is in zijn romp geraakt en is ten gevolge van het schotletsel dat hem is toegebracht overleden.21 Nadat verdachte op [slachtoffer 1] had geschoten, heeft hij zijn vuurwapen op [slachtoffer 2] gericht en heeft hij ook op hem geschoten.22 [slachtoffer 2] is in zijn zij geraakt.23

  Daarna heeft verdachte direct het pand waar het kickboksgala werd gehouden verlaten.24 Verdachte heeft vervolgens zijn vuurwapen in een sloot gegooid.25 Hij heeft de politie de plek waar hij het wapen had weggegooid aangewezen.26 Enkele dagen later werd op ongeveer 600 meter van die plek vandaan een vuurwapen in de sloot aangetroffen.27 Dit vuurwapen betrof een vuurwapen van het merk Glock model 19 met het kaliber 9 x 19 mm. In het vuurwapen bevond zich een patroonhouder met daarin 8 patronen. Ook was het wapen doorgeladen. De (in totaal) 9 patronen die zich in het vuurwapen bevonden waren van het merk CCI en het kaliber 9 mm. In de patroonhouder van het vuurwapen pasten in totaal 15 patronen.28

  Na het schietincident heeft ook een onderzoek op de plaats delict plaatsgevonden. In het lage VIP-gedeelte werden twee verschoten patroonhulzen en twee niet verschoten patronen aangetroffen. Op het VIP-podium werden ook twee niet verschoten patronen aangetroffen.29 De op de plaats delict aangetroffen hulzen en patronen zijn voorzien van het bodemstempel CCI 9 mm Luger en zijn van het kaliber 9 mm Parabellum30. Zij zijn van hetzelfde merk en type als de patronen uit het in de sloot aangetroffen wapen.31

  Voorts blijkt uit vergelijkend onderzoek van het in de sloot aangetroffen wapen met de op de plaats delict aangetroffen hulzen en patronen, dat de bevindingen van dit vergelijkend onderzoek zeer veel waarschijnlijker zijn wanneer de hulzen zijn verschoten met het pistool c.q. de patronen zijn doorgeladen met het pistool (hypothese 1/3) dan wanneer de hulzen zijn verschoten met een of twee andere vuurwapens van hetzelfde kaliber en met dezelfde systeemkenmerken als het pistool c.q. de patronen nooit zijn doorgeladen geweest met het pistool (hypothese 2/4).32 De rechtbank is gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat het wapen in de nabijheid van de door verdachte aangewezen plek is aangetroffen, van oordeel dat vaststaat dat het aangetroffen wapen het wapen is waarmee verdachte op het kickboksgala heeft geschoten.

  Op 12 november 2012 heeft verdachte verklaard dat hij het vuurwapen waarmee hij heeft geschoten zeven jaar geleden van een vriend heeft gekregen.33

  Het standpunt van de officier van justitie.

  De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte [slachtoffer 1] opzettelijk en met voorbedachte raad van het leven heeft beroofd. Voorts acht de officier van justitie bewezen dat verdachte geprobeerd heeft [slachtoffer 2] opzettelijk en met voorbedachte raad van het leven te beroven.

  Ook feit 3, het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie, acht de officier van justitie wettig en overtuigend bewezen.

  Het standpunt van de verdediging.

  De verdediging heeft ten aanzien van het onder 1 en 2 ten laste gelegde aangevoerd dat verdachte niet met voorbedachte raad heeft gehandeld. De verdediging heeft dan ook verzocht verdachte van de moord op [slachtoffer 1] en van de poging tot moord op [slachtoffer 2] vrij te spreken. De verdediging heeft zich ten aanzien van de onder 1 ten laste gelegde doodslag, de onder 2 ten laste gelegde poging tot doodslag en het onder 3 ten laste gelegde voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie voor wat betreft de bewezenverklaring aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd.

  Het oordeel van de rechtbank.

  Heeft verdachte [slachtoffer 1] met voorbedachte raad van het leven beroofd en heeft hij geprobeerd [slachtoffer 2] met voorbedachte raad van het leven te beroven?

  De rechtbank is van oordeel dat uit de stukken die zich in het dossier bevinden niet kan worden afgeleid dat verdachte een vooropgezet plan had om [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] van het leven te beroven. Aan het feit dat verdachte een geladen vuurwapen naar het kickboksgala heeft meegenomen alwaar hij mogelijk hem niet gunstig gezinde personen zou treffen, kan naar het oordeel van de rechtbank niet reeds die gevolgtrekking worden verbonden.

  Van voorbedachte raad kan echter ook sprake zijn indien er geen vooropgezet plan was, maar er wel een moment van kalm overleg of bedaard nadenken aan het schieten vooraf is gegaan. In het onderhavige geval bevat het dossier twee aanwijzingen die er op zouden kunnen duiden dat hiervan sprake is geweest, te weten de verklaring van verbalisant [verbalisant 1] en het gegeven dat twee...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT