Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Rotterdam

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Haven & Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/398532 / HA ZA 12-279

Vonnis van 12 juni 2013

in de zaak van

de naamloze vennootschap

WONINGBORG N.V.,

gevestigd te Gouda,

eiseres,

advocaat mr. R. van Veen te Rhoon, gemeente Albrandswaard,

tegen

 1. [gedaagde 1],

  wonende te [woonplaats],

 2. [gedaagde 2],

  gevestigd te Schiedam,

  gedaagden,

  advocaat mr. S. Colsen te Amsterdam.

  Eiseres zal hierna “Woningborg“ genoemd worden. Gedaagden zullen gezamenlijk “[gedaagden]” en ieder afzonderlijk “[gedaagde 1]” respectievelijk “[gedaagde 2]” genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 19 december 2012 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

  - de conclusie na tussenvonnis van de zijde van Woningborg, met productie;

  - de antwoordconclusie van de zijde van [gedaagden]

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald, aanvankelijk op 24 april 2013.

 4. De verdere beoordeling

  2.1. In deze zaak is het volgende aan de orde. [bedrijf 1] (hierna: [bedrijf 1]) heeft met kopers een aantal koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten terzake nieuw te bouwen woningen (project Nieuw Havenzicht). [bedrijf 1] was als ondernemer aangesloten bij Woningborg, zodat op de koop- aannemingsovereenkomsten de door Woningborg gehanteerde Garantie- en waarborgregeling van toepassing was, waardoor Woningborg (onder meer) garant stond voor de afbouw van de woningen als [bedrijf 1] zou failleren. De koop- aannemingsovereenkomsten zijn opgesteld volgens het modelcontract van Woningborg. Van dit model maakt onderdeel uit dat ten aanzien van de door de koper te betalen prijs een onderscheid wordt gemaakt tussen de prijs van de grond en de aanneemsom, en dat de aanneemsom in termijnen wordt betaald. In een aantal van de door [bedrijf 1] met de kopers gesloten koop- aannemingsovereenkomsten had [bedrijf 1] een kortingsregeling opgenomen van 10% resp. 15% op het totaal van aanneemsom en grondprijs. Daarbij is bepaald dat deze kortingsregeling door de notaris nader zal worden uitgewerkt in de leveringsakte. [gedaagde 1] heeft de leveringsakten opgesteld en gepasseerd en voornoemde kortingsregeling uitgewerkt in de nota van afrekening. De korting is daarbij geheel ten laste van de aanneemsom gebracht.

  [bedrijf 1] is gefailleerd voordat de woningen gereed waren. Woningborg heeft zorg gedragen voor (financiering van) afbouw van de woningen conform de geldende garantieregeling.

  Woningborg heeft [gedaagden] aangesproken uit hoofde van (onder meer) onrechtmatige daad. Zij heeft daartoe gesteld dat [gedaagde 1] zijn zorgplicht heeft geschonden doordat hij bij de uitwerking van de kortingsregeling de belangen van Woningborg heeft veronachtzaamd. Door de korting geheel ten laste van de aanneemsom te brengen was namelijk minder geld vanuit de kopers beschikbaar voor de afbouw van de woningen, zodat Woningborg meer heeft moeten bijdragen, waardoor zij schade heeft geleden.

  2.2. Bij voormeld tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat [gedaagde 1] de op hem rustende zorgplicht heeft geschonden. Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat [gedaagde 1]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT