Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), Ondernemingskamer, 7 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak 7 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Ondernemingskamer

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.117.636/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 7 mei 2013

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

W. LOK BEHEER B.V.,

gevestigd te Nes, gemeente Boarnsterhim,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. R.S. van der Spek en mr. J. Stoker, kantoorhoudende te Leeuwarden,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VIADATA HOLDING B.V.,

gevestigd te Nijehaske, gemeente Skasterlân,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. D. Kuijken, kantoorhoudende te Groningen,

e n t e g e n

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Y. TERPSTRA BEHEER B.V.,

  gevestigd te Heerenveen,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  R. PROCEE BEHEER B.V.,

  BELANGHEBBENDEN,

  advocaat: mr. D. Kuijken, kantoorhoudende te Groningen.

 3. Het verloop van het geding

  1.1 In het vervolg zal verzoekster (ook) worden aangeduid met Lok Beheer en verweerster met Viadata. Belanghebbenden zullen ieder afzonderlijk worden aangeduid met Terpstra Beheer en Procee Beheer en gezamenlijk met Terpstra Beheer c.s. Verweerster en belanghebbenden zullen tezamen worden aangeduid met Viadata c.s.

  1.2 Lok Beheer heeft bij op 30 november 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Viadata en haar dochtervennootschap Viadata Automatisering B.V. over de periode vanaf 1 mei 2012. Daarbij heeft zij tevens verzocht - zakelijk weergegeven - bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding:

  (i) Viadata en Terpstra Beheer c.s. te verbieden een besluit tot ontslag van Lok Beheer als bestuurder van Viadata te nemen dan wel zodanig besluit uit te voeren, zulks op straffe van een dwangsom,

  (ii) een derde persoon te benoemen tot bestuurder van Viadata met doorslaggevende stem,

  alsmede om Terpstra Beheer c.s. te veroordelen in de kosten van het geding.

  1.3 Viadata c.s. hebben bij op 7 december 2012 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht de verzoeken af te wijzen, te beslissen dat het verzoek tot het gelasten van een onderzoek niet op redelijke grond is gedaan, met veroordeling van Lok Beheer in de kosten van het geding, waaronder de kosten van de advocaat van Viadata c.s.

  1.4 De mondelinge behandeling was aanvankelijk bepaald op 13 december 2012. Deze behandeling heeft op verzoek van partijen geen doorgang gevonden in verband met overleg tussen partijen over het treffen van een regeling in der minne. Een regeling is niet tot stand gekomen. Op verzoek van Viadata c.s. is vervolgens een nieuwe datum voor de mondelinge behandeling vastgesteld.

  1.5 De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 21 maart 2013. Bij die gelegenheid hebben de advocaten de standpunten van de onderscheiden partijen toegelicht, wat Lok Beheer betreft aan de hand van - aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde - aantekeningen. Lok Beheer heeft haar verzoek tot het treffen van de onder 1.2 sub (i) weergegeven voorziening ingetrokken. Partijen hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord.

 4. De feiten

  De Ondernemingskamer gaat uit van de volgende feiten:

  2.1 Viadata is op 26 mei 1999 opgericht. Lok Beheer is één van de oprichters. Lok Beheer, Procee Beheer en Terpstra Beheer houden elk een derde van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Viadata. Wybren Lok (hierna: Lok) is bestuurder en enig aandeelhouder van Lok Beheer, Ytzen Terpstra (hierna: Terpstra) is enig aandeelhouder en bestuurder van Terpstra Beheer. Robert Procee (hierna...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT