Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 29 de Mayo de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak29 de Mayo de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/440820 / KG ZA 13-387

Vonnis in kort geding van 29 mei 2013

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats], thans verblijvende in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van de Penitentiaire Inrichting [regio], locatie [locatie],

eiser,

advocaat mr. J. de Visser te Den Haag,

tegen:

DE STAAT DER NEDERLANDEN,

(ministerie van Veiligheid en Justitie),

zetelend te Den Haag,

gedaagde,

advocaat mr. A.Th.M. ten Broeke te Den Haag.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als '[eiser]' en 'de Staat'.

 1. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 15 mei 2013 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  1.1. Bij uitspraak van 4 april 2011 van het gerechtshof te Stavanger (Noorwegen) is [eiser] - in hoger beroep - veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en zes maanden, met aftrek van zeshonderdtwee dagen voorarrest. Deze uitspraak is thans onherroepelijk.

  1.2. Op 6 juli 2011 hebben de Noorse autoriteiten - naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van [eiser] van 16 juni 2011 - bij de Staat een verzoek ingediend om [eiser] de aan hem opgelegde gevangenisstraf in Nederland te laten ondergaan op grond van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen van 21 maart 1983 (hierna 'het Verdrag'). In het door [eiser] ondertekende verzoek geeft hij aan dat hij informatie heeft ontvangen met betrekking tot de wetgeving betreffende zijn overbrenging naar Nederland en de juridische gevolgen hiervan. Het verzoek van de Noorse autoriteiten vermeldt - voor zover hier van belang - het volgende:

  Based on the above-given information, the Norwegian Ministry of Justice and the Police hereby requests Dutch authorities to agree to a transfer in accordance with the provisions of the European Convention on the Transfer of Sentenced Persons of 21 March 1983. The Ministry of Justice and the Police asks the sentence to be continued according to the procedure provided in Article 9.1(a) of the Convention. (…)

  1.3. Op 22 september 2011 heeft de Staat op grond van artikel 43 lid 3 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen ('WOTS') de bijzondere kamer van het gerechtshof te Arnhem verzocht advies uit te brengen over de overbrenging van [eiser] naar Nederland.

  1.4. Op 17 november 2011 heeft de Staat het IRC Rotterdam verzocht zorg te dragen voor de overbrenging van [eiser] en de tenuitvoerlegging in Nederland van de aan hem opgelegde vrijheidsstraf te gelasten. Dit verzoek vermeldt onder meer:

  De bijzondere kamer van het Gerechtshof te Arnhem heeft mij bij advies van 14 november 2011 geadviseerd in te stemmen met de overbrenging van betrokkene.

  In dit advies is door het Hof het volgende overwogen: betrokkene is in Noorwegen veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens -kort gezegd- het in vereniging invoeren van ongeveer 46 kilogram amfetamine, 61 kilgram hasj, 1,81 kilogram marihuana en 55 pillen bevattende metamfetamine. Het hof is van oordeel dat de door het buitenlands gerecht aan verzoeker opgelegde gevangenisstraf voor voormelde strafbare feiten, naar de maatstaven van het Nederlandse strafrechtsysteem zeer hoog is te achten. Uit de stukken blijkt verder in voldoende mate dat een overbrenging van veroordeelde naar Nederland in het belang van zijn reclassering is. Dit brengt met zich mee dat op het verzoek positief kan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT