Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 12 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak12 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Oost-Brabant

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht

Zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: 229551 / HA ZA 11-743

Vonnis van 12 juni 2013

in de zaak van

de stichting

STICHTING GEDUPEERDEN OVERWAARDECONSTRUCTIE W&P,

gevestigd te Boekel,

eiseres,

advocaat mr. H.L. van Lookeren Campagne te ‘s-Gravenhage,

tegen

 1. de naamloze vennootschap

  [gedaagde 1],

  gevestigd te [vestigingsplaats],

 2. de naamloze vennootschap

  [gedaagde 2],

  gevestigd te [vestigingsplaats],

  gedaagden,

  advocaat mr. Ph.C.M. van der Ven te ‘s-Hertogenbosch.

  Partijen zullen hierna “de Stichting” en “[gedaagden]” genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - het anticipatie-exploit zijdens [gedaagden]

  - de akte overlegging producties zijdens de Stichting

  - de conclusie van antwoord

  - de conclusie van repliek

  - de conclusie van dupliek.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 4. De feiten

  2.1. De Stichting heeft blijkens haar statuten tot doel het behartigen van de ge[A]ortige belangen van (voormalige) klanten van [A], later [A] en weer later Quality Planning B.V. genaamd, hierna te noemen: [A]), die schade hebben ondervonden van de door [A] geadviseerde financiële constructies. De Stichting heeft vorderingen van circa 280 particulieren in behandeling. Daarvan hebben vorderingen van 13 relaties zijnde 26 particulieren betrekking op gedupeerden aan wie [gedaagden] een hypothecaire geldlening heeft verstrekt. De Stichting heeft de vorderingen van deze 13 relaties aan zich doen cederen.

  2.2. [A] adviseerde in 1999 aan haar klanten een beleggingsconstructie, die in grote lijnen inhield:

  - de klant sluit een hypothecaire geldlening af op de overwaarde van zijn woning (de voornoemde 13 relaties hebben deze geldlening afgesloten bij [gedaagden], anderen bij andere banken);

  - het vrijgekomen bedrag wordt geïnvesteerd in een beleggingsdepot; in een aantal gevallen is ook een deel consumptief besteed en regelmatig is daarnaast een eenmalige premie betaald voor een kapitaal- of lijfrenteverzekering op basis van beleggingen;

  - maandelijks worden effecten uit het depot verkocht ter beperking van de maandlasten;

  - het beleggingsdepot is daarnaast bedoeld als vermogensopbouw, onder meer bij wijze van pensioenvoorziening;

  - kennelijk diende het beleggingsdepot in een aantal gevallen als onderpand voor een tweede lening, waarmee een tweede beleggingsdepot is aangeschaft.

  2.3. In 2001 daalden de koersen van de door de klanten van [A] aangeschafte effecten. In de jaren daarna beëindigden een aantal van de 13 relaties van [gedaagden] de door [A] geadviseerde constructie. In 2004 werd de Stichting opgericht. [A] werd op 20 januari 2009 failliet verklaard.

 5. Het geschil

  3.1. De Stichting vordert, samengevat:

  Primair, voor zover het toewijzende vonnis niet is geschoeid op artikel 3:305a e.v. BW:

 6. a) te verklaren voor recht dat de financiële advisering door [A] aan alle gelaedeerden wier vordering is gecedeerd aan de Stichting kwalificeert als wanprestatie, dan wel onrechtmatige daad van [A]; en/of

  1. te verklaren voor recht dat [gedaagden] zelf verwijtbaar is tekort geschoten in de uitoefening van de op diverse nader genoemde gronden op haar rustende zorgplicht en/of in de op haar rustende taak van financiële advisering aan haar cliënten tevens gedupeerden van [A]; en/of

  2. te verklaren voor recht dat [gedaagden] hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk is voor de door [A] aan de gelaedeerden berokkende schade tengevolge van de als wanprestatie, dan wel onrechtmatige daad te kwalificeren financiële advisering zijdens [A]; en/of

 7. a) [gedaagden] hoofdelijk voor het geheel te veroordelen tot vergoeding van de schade die de Stichting...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT