Kort geding van Rechtbank Midden-Nederland, Voorzieningenrechter, 10 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak10 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/345530 / KG ZA 13-394

Vonnis in kort geding van 10 juni 2013

in de zaak van

 1. de vereniging

  s.v. TERRASVOGELS,

  gevestigd te Velsen,

 2. [eiseres sub 2],

  wonende te [woonplaats],

  eiseressen,

  advocaat: mr. J.T. Willemsen te Haarlem,

  tegen

  de vereniging

  KONINKLIJKE NEDERLANDSE BASEBALL EN SOFTBALL BOND (KNBSB),

  gevestigd te Nieuwegein,

  verweerster,

  advocaat: mr. R.W.G. Middendorf te Haarlem.

  Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Terrasvogels c.s. genoemd worden. Eiseres sub 1 wordt hierna Terrasvogels genoemd. Eiseres sub 2 wordt hierna [eiseres sub 2] genoemd. Verweerster wordt hierna de KNBSB genoemd.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding met producties (vrijwillige verschijning)

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van Terrasvogels c.s. tevens wijziging van eis

  - de pleitnota van de KNBSB

  - de producties 1 t/m 9 van KNBSB

  - de producties 13 t/m 22 van Terrasvogels c.s.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

  1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 10 juni 2013 vonnis uitgesproken. Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking en is op 13 juni 2013 vastgesteld.

 4. De feiten

  2.1. De KNBSB is een vereniging die zich ten doel stelt om de beoefening van honkbal en softbal als spel en sport in Nederland te regelen en te bevorderen.

  2.2. Terrasvogels is lid van de KNBSB. Het eerste damesteam van Terrasvogels komt uit in de hoofdklasse softbal die door de KNBSB wordt georganiseerd.

  2.3. [eiseres sub 2] heeft de Amerikaanse en de Italiaanse nationaliteit. Zij speelt bij Terrasvogels in de hoofdklasse softbal, in de positie van catcher.

  2.4. In artikel 4.2 van het op de huidige competitie toepasselijke Reglement van Wedstrijden Topsport 2013 (hierna: het Reglement topsport) is - voor zover hier van belang - het volgende bepaald:

  “DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN

  Artikel 4.2

 5. Aan wedstrijden, uitgeschreven of goedgekeurd door het daartoe bevoegde orgaan van de bond voor teams ingeschreven voor deelneming aan seniorencompetities, mag slechts worden deelgenomen door personen die:

  a. tenminste 16 jaar oud zijn voor zover het betreft honkbal en tenminste 14 jaar oud zijn voor zover het betreft softbal;

  b. lid zijn van de aangesloten vereniging waartoe het team waarvan zij deel uitmaken behoort en als zodanig door het BB (bondsbestuur, toevoeging voorzieningenrechter) zijn geregistreerd;

  (…)

  d. Softbal

 6. Softbalspeelsters worden verdeeld in 3 categorieën:

  1. Speelsters met de Nederlandse nationaliteit;

  2. Speelsters met een nationaliteit anders dan een van de bij de EU aangesloten lidstaten en zonder permanente verblijfsvergunning. Deze groep wordt aangemerkt als “buitenlander” voor deze speelsters zijn aanvullende regels;

  3. Speelsters die niet in de twee bovenstaande categorie vallen. Dat zijn speelsters met een nationaliteit van een van de bij de EU aangesloten lidstaten of met een permanente verblijfsvergunning voor Nederland.

 7. Een buitenlander mag deelnemen aan wedstrijden mits deze buitenlander zich uiterlijk twee werkdagen voor de eerste juli bij het BB heeft laten registreren en aan de overige daarvoor door het BB vastgestelde vereisten is voldaan, en met dien verstande dat voor een buitenlandse speler bovendien en onverminderd het in artikel 4.5 bepaalde geldt.

  (…)”

  2.5. In de competitiebepalingen seizoen 2013 is een regeling met betrekking tot buitenlanders hoofdklasse en overgangsklasse opgenomen (hierna: de Regeling buitenlanders). Deze luidt:

  “Als aanvulling op artikel 4.2 d van het Reglement van Wedstrijden Topsport geldt voor buitenlandse spelers het volgende:

  a. Tijdens een wedstrijd mogen niet meer dan 2 buitenlanders tegelijkertijd per team aan de wedstrijd deelnemen.

  b. Eén volledige wedstrijd (indien nodig inclusief tie break) van een dubbel moet gepitched worden door een Nederlandse speelster/s.

  c. Eén volledige wedstrijd (indien nodig inclusief tie break) van een dubbel moet gecatcht worden door een Nederlandse speelster/s.

  d. Wanneer een dubbel wordt opgesplitst in twee wedstrijden, moeten deze twee wedstrijden toch als dubbel gezien worden.

  e. Per dubbel mag 1 buitenlander maximaal 1 wedstrijd als pitcher optreden.

  f. Per dubbel mag 1 buitenlander maximaal 1 wedstrijd als catcher optreden.

  g. Indien buitenlander heeft deelgenomen aan een of meer wedstrijden van de topsportcompetitie en daarna in hetzelfde jaar is uitgekomen voor een door een buitenlandse organisatie uitgeschreven competitie, is hij niet langer speelgerechtigd voor de topsportcompetitie in dat seizoen.

  h. Voor speelsters met ‘bestaande rechten’ uit de vorige regelgeving zal voor 2013 een overgangsbepaling gelden. Voor 12 april 2013 wordt geïnventariseerd welke bestaande rechthebbenden er zijn.”

  2.6. Bij brief van 23 mei 2013 schrijft [A] namens de KNBSB aan Terrasvogels als volgt:

  “Uit de competitiecontrole en naar aanleiding van signalen van verenigingen is gebleken dat Terrasvogels-speelster [eiseres sub 2] (lidnummer 1003, nationaliteit Italiaans en Amerikaans) in vijf dubbelwedstrijden in de Softbal Dames Hoofdklasse in beide wedstrijden als catcher heeft opgetreden.

  (…)

  Volgens de Competititiebepalingen 2013 lid c van de “Regeling met betrekking tot buitenlanders Hoofdklasse en Overgangsklasse” (pagina 20), een nadere uitwerking van artikel 4.2 lid 1d uit het Reglement van Wedstrijden Topsport, moet één volledige wedstrijd van een dubbel gecatcht worden door een Nederlandse speelster/s. Aangezien speelster [eiseres sub 2] geen Nederlandse nationaliteit bezit, is zij een ongerechtigde speelster in elke tweede wedstrijd van de bovengenoemde dubbelwedstrijden.

  Conform artikel 4.8 van het Reglement Wedstrijden Topsport verklaar ik de competitiewedstrijden S100-008, S100-026, S100-034, S100-040 en S100-048 ongeldig.

  Tevens worden de reglementaire sancties op basis van genoemd artikel opgelegd:

 8. Uw vereniging krijgt een boete van 5 x EUR 25,00 = EUR 125,00.

 9. Uw vereniging krijgt 5 x 2 verliespunten = 10 verliespunten.

 10. De ongeldig verklaarde competitiewedstrijden moeten worden overgespeeld op het terrein van de tegenstander. In de over te spelen wedstrijden mogen de spelers die in de ongeldig verklaarde wedstrijden ongerechtigd waren niet worden opgesteld.

 11. Uw vereniging heeft geen recht op vergoeding van kosten en mag geen deel hebben in de inkomsten van de over te spelen wedstrijden. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT