Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 19 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 13/1817, AWB 13/1831 en AWB 13/1832

uitspraak van de voorzieningenrechter van 19 juni 2013 op de verzoeken om voorlopige voorziening in de zaak tussen

Ampi B.V., te Wassenaar, verzoekster I

Ondernemerspark De Hoek-West C.V., te Wassenaar, verzoekster II

Business Garden Hoofddorp Grondbank B.V., te Wassenaar, verzoekster III

tezamen genoemd: verzoeksters

(gemachtigde: mr. I. de Kroes),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, verweerder

(gemachtigde: mr. A.C. Brandt).

Procesverloop

Bij afzonderlijke besluiten van 1 februari 2013 (de primaire besluiten) heeft verweerder verzoeksters een last onder dwangsom opgelegd. Deze last strekt ertoe alle afvalstoffendepots die aanwezig zijn op de percelen ([nummers]) aan de [adres] te (laten) verwijderen en af te (laten) voeren naar een erkende verwerker binnen een termijn van drie maanden na verzenddatum van de last onder dwangsom, ieder op straffe van een dwangsom van € 100.000,- ineens.

Verzoeksters hebben tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat de besluiten tot oplegging van een last onder dwangsom worden geschorst.

Bij besluit van 10 april 2013 heeft verweerder de begunstigingstermijn verlengd tot vier weken na de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 juni 2013. Verzoeksters hebben zich laten vertegenwoordigen door hun gemachtigde. Tevens is verschenen [naam], directeur van de betrokken vennootschappen.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Tevens zijn verschenen [namen].

Overwegingen

  1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

  2. Ampi B.V. (hierna: Ampi) is eigenaresse van de betrokken percelen. Op 13 februari 2006 is een ontwikkelingsovereenkomst ‘Business Garden Hoofddorp’ gesloten tussen Ondernemerspark De Hoek-West C.V. (hierna: De Hoek-West) en de gemeente Haarlemmermeer. In opdracht van De Hoek-West zijn (grond-)werkzaamheden verricht, waarbij een gedeelte van de daarbij gevormde depots, met onder andere asbest, op de genoemde percelen is achtergebleven. Dit project is tot stilstand gekomen in 2011. Op 28 juni 2012 werd een aanpassingsovereenkomst ‘Business Garden Hoofddorp’ gesloten tussen Business Garden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT