Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 19 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Rechtbank Amsterdam

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/542208 / KG ZA 13-626 SP/LO

Vonnis in kort geding van 19 juni 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres],

gevestigd te Almere,

eiseres bij dagvaarding van 27 mei 2013,

advocaat mr. M.C.J. Höfelt te Amsterdam,

tegen

[gedaagde], handelend onder de namen ‘[tandartspraktijk gedaagde]’ en ‘[kindertandheelkunde]’,

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. A. Heijder te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] worden genoemd.

 1. De procedure

  Ter terechtzitting van 3 juni 2013 heeft [eiseres] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [gedaagde] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. [eiseres] heeft bezwaar gemaakt tegen de producties die namens [gedaagde] zijn overgelegd, nu deze te laat zijn overgelegd. De voorzieningenrechter heeft beslist dat deze stukken, hoewel deze niet 24 uur voor de zitting zijn overgelegd, zullen worden geaccepteerd, nu deze deels bij [eiseres] bekend zijn en dat zo nodig de zitting zal worden geschorst om [eiseres] in de gelegenheid te stellen hierover te overleggen met haar advocaat. Ter zitting van 3 juni 2013 zijn partijen verwezen naar mediation teneinde in onderling overleg tot een oplossing te komen. Bij faxberichten van 7 en 10 juni 2013 heeft mr. Höfelt laten weten dat partijen daar niet in zijn geslaagd en heeft zij namens [eiseres] verzocht vonnis te wijzen. Tevens is ingekomen een faxbericht van 10 juni 2013 van mr. Heijder, waarin hij bevestigt dat de mediation niet tot een oplossing heeft geleid. Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

  Ter zitting waren aanwezig:

  aan de zijde van [eiseres]: de heer [A] (hierna: [A]), [functie], en mevrouw [B], [functie], met mr. Höfelt en haar kantoorgenoot mr. E. Hogerzeil;

  aan de zijde van [gedaagde]: [gedaagde] met mr. Heijder en mevrouw

  [C], zakelijk partner van [gedaagde].

 2. De feiten

  2.1. Op 1 april 2009 hebben de kinderartsen [A] en [D] (hierna: [D]) [eiseres] opgericht. [eiseres] richt zich op poliklinische behandeling en dagbehandeling voor niet acute tweedelijns kindergeneeskundige zorg en zorg voor kinderen in het algemeen.

  2.2. De missie van [eiseres] is het snel, zorgvuldig en flexibel aanbieden van totaalzorg voor kinderen onder één dak, te weten dat van [eiseres]. [eiseres] heeft daartoe samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse, al dan niet zelfstandige, zorgaanbieders, waaronder bijvoorbeeld kinderziekenhuizen, kinderfysiotherapeuten en kinderpsychotherapeuten.

  2.3. [gedaagde] is tandarts-pedodontoloog (geregistreerd kindertandarts). Partijen hebben vanaf de officiële opening van [eiseres] op 15 mei 2009 onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst. In afwachting van de ondertekening van een definitieve samenwerkingsovereenkomst is [gedaagde] in januari 2010 begonnen met het opbouwen van zijn praktijk in [eiseres].

  2.4. Op 7 december 2010 is uiteindelijk een samenwerkingsovereenkomst getekend. In die overeenkomst staat onder meer het volgende.

  (…) [eiseres] (…) (hierna te noemen: “[eiseres]”) (…) en

  [tandartspraktijk gedaagde], (hierna ook te noemen: “de Tandartspraktijk”) (…)

  NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

  (a) Kinderartsen (…) [A] en (…) [D] van de vakgroep kindergeneeskunde van Stichting Flevoziekenhuis (…) hebben (…) een concept ontwikkeld (…). Het Concept bestaat eruit dat de klinische zorg wordt voortgezet in het Flevoziekenhuis en de poliklinische zorg en dagbehandeling in samenwerking met het Flevoziekenhuis wordt ondergebracht in een zelfstandige kinderkliniek (hierna te noemen: “[eiseres]”); deze zelfstandige kinderkliniek biedt een compleet pakket van niet spoedeisende zorg voor kinderen aan, dat kindvriendelijk en efficiënt is georganiseerd op één locatie.

  (b) Een aanvang met het opzetten van [eiseres] is gemaakt in poli B van het Flevoziekenhuis, op termijn zal [eiseres] verhuizen naar een andere locatie (…).

  (e) [eiseres] en de Tandartspraktijk wensen afspraken te maken over het door de Tandartspraktijk zelfstandig starten van een praktijk op het gebied van tandheelkundige zorg op de Locatie [eiseres] met (mede)gebruikmaking van de naam en logo van [eiseres]. (…)

  KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

 3. Aard en omvang van de samenwerking

  De Tandartspraktijk zal de tandheelkundige zorg op de Locatie [eiseres] voor eigen rekening opzetten en uitbouwen met gebruikmaking van de door [eiseres] ter beschikking te stellen ruimten en faciliteiten en onder de in deze overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 4. Praktijkvoering afdeling tandheelkundige zorg

  2.1 Met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst en meer specifiek in dit artikel is bepaald staat het de Tandartspraktijk vrij haar/zijn praktijkvoering zelf in te vullen, zowel qua bezetting als qua tijdsbesteding.

  (…)

 5. Duur en einde van de samenwerking

  4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar, ingaande op de dag van ondertekening van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT