Cassatie van Supreme Court (Netherlands), 21 de Junio de 2013

Datum uitspraak21 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Supreme Court (Netherlands)

21 juni 2013

Eerste Kamer

12/02607

EE/IF

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

ABN AMRO BANK N.V., als rechtsopvolgster van Fortis Bank (Nederland) N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaten: mr. R.P.J.L. Tjittes en mr. L.B. de Graaf,

t e g e n

1. [Verweerder 1],

wonende te [woonplaats],

2. [Verweerder 2],

wonende te [woonplaats],

3. [Verweerster 3],

wonende te [woonplaats],

4. [Verweerder 4],

wonende te [woonplaats],

5. [Verweerder 5], in zijn hoedanigheid van erfgenaam van [betrokkene 1],

wonende te [woonplaats],

6. [Verweerder 6],

wonende te [woonplaats],

7. [Verweerder 7],

wonende te [woonplaats],

8. [Verweerder 8],

wonende te [woonplaats],

9. [Verweerder 9],

wonende te [woonplaats],

10. [Verweerder 10],

wonende te [woonplaats],

11. [Verweerder 11],

wonende te [woonplaats],

12. [Verweerder 12],

wonende te [woonplaats],

13. [Verweerder 13],

wonende te [woonplaats],

14. [Verweerster 14], in haar hoedanigheid van erfgenaam van [betrokkene 2],

wonende te [woonplaats],

15. [Verweerder 15],

wonende te [woonplaats],

16. [Verweerder 16],

wonende te [woonplaats],

17. [Verweerder 17],

wonende te [woonplaats],

18. [Verweerder 18],

wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

advocaat: mr. N.T. Dempsey.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Fortis Bank en [verweerder] c.s.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak met zaaknummers 846226 CV EXPL 07-35451, 859084 CV EXPL 08-1734, 864957 CV EXPL 08-4670, 864958 CV EXPL 08-4671 en 864959 CV EXPL 08-4672 van de kantonrechter te Rotterdam van 26 juni 2009 en 18 december 2009;

b. het arrest in de zaak 200.060.153/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 14 februari 2012.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Fortis Bank beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

[Verweerder] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [verweerder] c.s. mede door mr. B.I. Bethlehem, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.M. Wesseling-van Gent strekt tot verwerping.

De advocaat van Fortis Bank heeft bij brief van 3 mei 2013 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Fortis Bank in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op € 373,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.B. Bakels, als voorzitter en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak , en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 21 juni 2013.

Zaaknr. 12/02607

mr. E.M. Wesseling-van Gent

Zitting: 19 april 2013

Conclusie inzake:

ABN AMRO Bank N.V. (als rechtsopvolgster van Fortis Bank (Nederland) N.V.)

tegen

1. [Verweerder 1],

2. [Verweerder 2],

3. [Verweerster 3],

4. [Verweerder 4],

5. [Verweerder 5](1),

6. [Verweerder 6],

7. [Verweerder 7],

8. [Verweerder 8],

9. [Verweerder 9],

10. [Verweerder 10],

11. [Verweerder 11],

12. [Verweerder 12],

13. [Verweerder 13],

14. [Verweerster 14](2),

15. [Verweerder 15],

16. [Verweerder 16],

17. [Verweerder 17],

18. [Verweerder 18],

Het gaat in deze zaak om de vraag of verweerders in cassatie, [verweerder] c.s., jegens eiseres in cassatie, ABN AMRO als rechtsopvolgster van Fortis Bank, aanspraak kunnen blijven maken op (ongewijzigde) voortzetting van het - tot de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 - jarenlang bestaande beleid op grond waarvan Fortis Bank een bijdrage betaalde in de premie van de particuliere ziektekostenverzekering van ge(pre)pensioneerde voormalige werknemers van Fortis Bank en hun gezinsleden.

1. Feiten en procesverloop(3)

1.1 Het hof heeft in rechtsoverweging 1 - in cassatie niet bestreden - overwogen dat het uitgaat van de door de kantonrechter in zijn vonnis (van 18 december 2009, toev. W-vG) onder 2.1 tot en met 2.9 vastgestelde feiten. Deze feiten zijn - voor zover in cassatie van belang(4) - de volgende:

(i) Verweerders in cassatie (hierna: [verweerder] c.s. of ieder apart bij hun achternaam) zijn tijdens hun werkzame leven bij (rechtsvoorgangers van) Fortis Bank in dienst geweest.

(ii) Eén van de arbeidsvoorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) Fortis Bank was een werkgeversbijdrage in de premie van de ziektekostenverzekering.

(iii) Artikel 6.2 van de CAO Fortis Bank voor de periode 1 juni 2002 tot 1 juli 2003 heeft betrekking op de werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering en luidt:

"6.2.1 De werkgever verstrekt aan de werknemer, die niet verzekerd is ingevolg[e] de Ziekenfondswet een subsidie op de door de werknemer te betalen premie voor een ziektekostenverzekering. Deze subsidie geldt voor hemzelf en de tot zijn last komende gezinsleden voor zover deze op de polis van de werknemer zijn meeverzekerd.

Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt wanneer gebruik wordt gemaakt van de door de werkgever afgesloten collectieve verzekering.

6.2.2 De subsidie bedraagt 60% van de door de werknemer te betalen premie. Als basis voor de berekening van de tegemoetkoming gelden de premies voor een verzekering in de laagste klassen van de gehanteerde collectieve ziektekostenverzekering. Ook de bijdragen verschuldigd in het kader van de MOOZ (Medefinanciering als gevolg van oververtegenwoordiging van oudere ziekenfondsverzekerden) en de WTZ (Wet toegang ziektekostenverzekering) vormen basis voor de berekening van de subsidie."

(iv) Met de invoering van de Zorgverzekeringswet (hierna ook: Zvw) met ingang van 1 januari 2006 is gekozen voor een nieuwe, uniform voor allen geldende, verzekering en een geheel nieuw financieringssysteem. Per brief van 28 juni 2006 heeft Fortis Bank aan [verweerder] c.s. medegedeeld de [bestaande,W-vG]) regeling niet met onmiddellijke ingang te beëindigen, maar geleidelijk af te bouwen in een periode van vier jaar. Bij brief van 5 november 2007 is dit herhaald onder vermelding dat de tegemoetkoming over 2006 volledig wordt gehandhaafd en met ingang van 1 januari 2007 geleidelijk wordt afgebouwd tot 75% in 2007, 50% in 2008, 25% in 2009 en zal eindigen in 2010.

1.2 Het hof heeft voorts in rechtsoverweging 4 - in cassatie niet bestreden - vastgesteld

(v) dat in de door Fortis Bank Human Resources uitgegeven "Gids voor senioren en non-actieven" van juni 2003(5) (hierna: de Seniorengids) onder meer het volgende is opgenomen:

"1.1. Algemeen

(...)

Voor wie is deze gids bestemd?

Deze gids is bestemd voor:

a. Gewezen medewerkers, die het bedrijf hebben verlaten met toepassing van de regeling vervroegd uittreden of andere non-activiteitsregeling zolang FBN [Fortis Bank Nederland, W-vG] een aanvulling verstrekt, of indien bij het ingaan van de regeling overeengekomen.

b. Gewezen medewerkers, die aansluitend op het actieve dienstverband of de onder a. genoemde regeling, een pensioen van de pensioenvoorziening van FBN ontvangen.

(...)

e. De weduwe/weduwnaar of partner van de onder a t/m d genoemde gerechtigden voor zover zij in aanmerking komen voor een weduwen-/weduwnaars- of partnerpensioen van Fortis Bank.

Wanneer in deze gids wordt gesproken over 'gepensioneerden'(...) worden alle hierboven personen bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Wijzigingen

Deze gids gaat uit van de situatie in juni 2003

Toekomstige wijzigingen worden via informatiebrieven of -bulletins van het pensioenfonds of van de afdeling Human Resources dan wel via het blad Fortis Sociëteit bekend gemaakt.

Disclaimer(6)

De ontvanger van deze gids kan zich niet beroepen op de in deze gids opgenomen regelingen. De bank behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onderliggende arbeidsvoorwaardelijke regels uit de CAO en de personeelsgids tussentijds te wijzigen en/of in te trekken.

Uiteraard zullen dergelijke aanpassingen eerst en voor zover nodig in of na overleg met de betrokken instanties, zoals bijvoorbeeld de Stichting Senioren Fortis Bank Nederland plaatsvinden.

(...)

3.1 Collectieve ziektekostenverzekering VGZ

(...)

3.1.2. Deelnemerschap

Deelnemers kunnen zijn:

2.1 Medewerkers van Fortis Bank en daartoe aangewezen dochterondernemingen;

2.2 Gewezen medewerkers die het bedrijf hebben verlaten met toepassing van een regeling waarbij dit bij de toetreding tot die regeling is overeengekomen;

2.3 Gepensioneerden die medewerker of gewezen medewerker waren als bedoeld onder 2.1 en 2.2 en aan wie met ingang van de datum van vertrek bij de bank, resp. beëindiging van de onder 2.2 bedoelde regeling een pensioen namens Fortis Bank wordt uitbetaald;

(...)

3.1.7. Werkgeversbijdrage

Subsidie

Deelnemers aan de collectieve ziektekostenverzekering komen in aanmerking voor een werkgeversbijdrage. Indien niet van de collectieve ziektekostenverzekering gebruik wordt gemaakt, zal geen subsidie worden verstrekt. De werkgeversbijdrage in de kosten van deze verzekering wordt vastgesteld op grond van de CAO Fortis Bank en bedraagt naar de situatie per januari 2003: 60%. De tegemoetkoming is gebaseerd op de klasse 3, bij een eigen risico van € 136,00 (gezin) resp. € 68,00 (alleenstaande) (bedragen 2003).

De premies voor aanvullende verzekeringen komen eveneens in aanmerking voor de werkgeversbijdrage van 60% (...). Voor de medewerkers die verzekerd zijn op grond van de collectieve ziektekostenverzekering geldt dat de werkgeversbijdrage eveneens wordt verstrekt over de wettelijke bijdragen.

3.1.8. Verzekerden van 65 jaar en ouder (standaardpakketpolis)

Voor verzekerden van 65 jaar en ouder...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT