Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland), 20 de Junio de 2013

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Junio de 2013
Uitgevende instantie:Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

Uitspraak: 20 juni 2013

Zaaknummer: HV 200.117.805/01 en HD 200.116.977/01, omgezet in HV 200.127.511/01

Zaaknummer eerste aanleg: 244386 / FA RK 12-142

in de zaak in hoger beroep van:

[X.],

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. J.C.M. Nuijten,

tegen

[Y.],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. P.R. Klaver.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank Breda van 24 juli 2012.

 2. Het geding in hoger beroep in de zaken HV 200.117.805/01 en HD 200.116.977/01, omgezet in HV 200.127.511/01

  2.1. Bij exploot van dagvaarding van 23 oktober 2012 is de man in hoger beroep gekomen van de door de rechtbank Breda gegeven beschikking van 24 juli 2012.

  2.2. Bij H1-formulier van 19 november 2012 heeft de man verzocht om de zaak te verwijzen naar een kamer van dit hof die is belast met de behandeling van verzoekschriften.

  2.3. Bij brief van 20 november 2012 heeft de vrouw medegedeeld dat het appel niet op correcte wijze is ingesteld en verzocht om de man niet-ontvankelijk te verklaren, met veroordeling van de man in de kosten van het hoger beroep.

  2.4. De man heeft bij brief van 21 november 2012 aangegeven ervan uit te gaan dat een verwijzing volgt naar de ‘familiekamer’.

  2.5. Bij arrest van 27 november 2012 (zaaknummer HD 200.116.977/01, thans omgezet in HV 200.127.511/01) heeft de enkelvoudige kamer van dit hof overwogen dat het feit dat de procedure in hoger beroep is ingeleid met een dagvaarding niet leidt tot niet-ontvankelijkheid in het hoger beroep en dat eventuele andere gronden voor niet-ontvankelijkheid dienen te worden beoordeeld door een kamer van dit hof die is belast met de behandeling van verzoekschriften. De enkelvoudige kamer van dit hof heeft de zaak verwezen naar vorenbedoelde kamer en bevolen dat de procedure met inachtneming van de regels van de verzoekschriftenprocedure wordt voortgezet en iedere verdere beslissing aangehouden.

  2.6. Eveneens op 27 november 2012 heeft de man een beroepschrift met producties ingediend (zaaknummer HV 200.117.805/01). Daarin heeft de man verzocht voormelde beschikking van de rechtbank Breda van 24 juli 2012 te vernietigen voor zover het betreft de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud en, opnieuw rechtdoende, te bepalen dat de man ter zake niets verschuldigd is, althans een zodanig lager bedrag te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT