Hoger beroep kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 20 de Marzo de 2009

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak20 de Marzo de 2009
Uitgevende instantie:Voorzieningenrechter

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 20 maart 2009,

gewezen in de zaak met zaak- / rolnummer: 331743 / KG ZA 09-270 van:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [A] Horecabedrijven B.V.,

  gevestigd te [plaats],

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  [B] Holding B.V.,

  gevestigd te [plaats],

 3. de vennootschap onder firma

  Firma [C] v.o.f.,

  gevestigd te [plaats],

  eisers,

  advocaat mr. K. van der Leij te Hoofddorp,

  tegen:

 4. de stichting

  Stichting Internationale Bloemententoonstelling Keukenhof,

  gevestigd te Lisse,

  advocaat mr. J.R. Gal te Amsterdam,

 5. de stichting

  Stichting Kasteel Keukenhof,

  gevestigd te Lisse,

  advocaat mr. E.H.H. Schelhaas te Den Bosch,

  gedaagden.

  Eisers worden hierna gezamenlijk aangeduid als 'de winkeliers'. Gedaagden worden hierna respectievelijk aangeduid als 'Bloemententoonstelling Keukenhof' en 'Kasteel Keukenhof'.

 6. Het procesverloop

  De winkeliers hebben Bloemententoonstelling Keukenhof en Kasteel Keukenhof op 4 maart 2009 doen dagvaarden om op 18 maart 2009 te verschijnen ter zitting van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. De zaak is op die datum behandeld en er is op 20 maart 2009 door middel van een verkort vonnis uitspraak gedaan. Het onderstaande vormt daarvan de uitwerking.

 7. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 18 maart 2009 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  2.1. Bloemententoonstelling Keukenhof exploiteert sinds 60 jaar een bloemententoonstelling te Lisse (hierna 'de Keukenhof'). De Keukenhof is elk jaar gedurende tien weken geopend voor publiek.

  2.2. De Keukenhof is gevestigd op grond die Bloemententoonstelling Keukenhof huurt van Kasteel Keukenhof. In artikel 6 sub B van een tussen (rechtsvoorgangers van) Kasteel Keukenhof en Bloemententoonstelling Keukenhof gesloten huurovereenkomst van 17 juni 1972 staat vermeld dat Kasteel Keukenhof verplicht is om gedurende de opening van de Keukenhof aan Bloemententoonstelling Keukenhof de gelegenheid te geven bussen - waarmee toeristen naar de Keukenhof komen - te doen parkeren op het voorterrein van Kasteel Keukenhof tegen een vergoeding van ƒ 0,50 per bus. Dit bedrag is op enig moment verhoogd naar € 0,45 per bus.

  2.3. Kasteel Keukenhof exploiteert een naast de Keukenhof gelegen kasteel.

  2.4. De winkeliers, althans hun rechtsvoorgangers, drijven sinds (circa) 60 jaar hun onderneming op de grond van Kasteel Keukenhof. De huidige situatie is dat de winkeliers met Kasteel Keukenhof een overeenkomst van erfpacht hebben gesloten, op grond waarvan zij drie aaneengelegen percelen grond op het voorterrein, kadastraal bekend als gemeente Lisse sectie [sectie], nummer [nummer], [nummer] en [nummer], in erfpacht hebben. In artikel 1 van de erfpachtovereenkomst staat vermeld dat de grond in erfpacht is uitgegeven voor een periode van tien jaar, aanvangende op 1 oktober 2001 en eindigende op 30 september 2011, of - indien de Keukenhof eerder mocht worden opgeheven - op de datum van opheffing van de Keukenhof.

  2.5. Op deze percelen is, krachtens een uit hoofde van de erfpachtovereenkomst verkregen recht van opstal, in 1983 een winkelpaviljoen gerealiseerd. Hierin zijn thans de winkels van de winkeliers gevestigd, alsmede een winkel van [D] (hierna '[D]'). In de winkels worden versnaperingen en souvenirs verkocht aan bezoekers van de Keukenhof. Deze winkels bevinden zich langs de route van het voorterrein naar de ingang van de Keukenhof. Er loopt onder de Stationsweg een tunnel, die het voorterrein van Kasteel Keukenhof scheidt van de Keukenhof.

  2.6. Op grond van artikel 9 van de erfpachtovereenkomst mag de verkoop en exploitatie vanuit de winkels uitsluitend plaatsvinden in de periode dat de Keukenhof voor het publiek is geopend.

  2.7. Vanaf 2002 heeft Bloemententoonstelling Keukenhof, (mede) naar aanleiding van een voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Lisse 'Landelijk Gebied 2002', plannen gemaakt om (onder meer) het parkeerbeleid voor de Keukenhof meer te concentreren.

  2.8. Op 17 oktober 2006 hebben gedaagden een nieuwe huurovereenkomst gesloten, waarin geen regeling meer is opgenomen over het parkeren van bussen op het voorterrein.

  2.9. In november 2006 heeft de gemeenteraad van Lisse een openbare raadsvergadering gehouden, waarbij Bloemententoonstelling Keukenhof een presentatie heeft gegeven en een brochure ('Visie op de ontsluiting en entree van het tentoonstellingsterrein') aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT