Besluit beperkingengebied Weeze en wijzigingen Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsbesluit

Besluit van 14 februari 2024 tot vaststelling van een beperkingengebied voor de buitenlandse burgerluchthaven Weeze en de in dat gebied geldende regels en wijzigingen Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsbesluit (Besluit beperkingengebied Weeze en wijzigingen Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsbesluit)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 24 augustus 2023, nr. IENW/BSK-2023/227512, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op bijlage 14 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, artikel 8a.54, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet luchtvaart en de artikelen 2.24, eerste lid, 4.3, eerste en derde lid, 5.11, eerste lid, 5.12, derde lid, 16.15, eerste lid, en 16.16, eerste lid, van de Omgevingswet; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 oktober 2023, nr. W17.23.00262/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 30 januari 2024, nr. IenW/BSK-2023/386608, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artículos 1 y 2
Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:bedrijfswoning:

woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, slechts bestemd voor het huishouden van een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein, noodzakelijk is; gebouw:

gebouw als bedoeld in de bijlage bij de Omgevingswet;geluidgevoelig gebouw:

geluidgevoelig gebouw als bedoeld in bijlage I, onder A, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving; Lden:

geluidbelasting van luchtvaartuigen, uitgedrukt in Lden dB(A) en berekend op de wijze, bedoeld in artikel 3, vierde lid, aanhef en onder a, van het Besluit burgerluchthavens; obstakel:

object dat zich boven het maaiveld bevindt en zich niet voortbeweegt;omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit:

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden; omgevingsvergunning voor het bouwen:

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet voor een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit; woning:

gebouw dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning is bestemd, een woonboot of woonwagen.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit besluit heeft betrekking op het beperkingengebied van de buitenlandse burgerluchthaven Weeze.

HOOFDSTUK 2 REGELS OMTRENT DE RUIMTELIJKE INDELING Artículos 3 a 4
Artikel 3 Beperkingen in verband met de geluidbelasting
  1. De Lden-contouren ter aanduiding van de geluidbelasting van 56 dB(A) Lden en 48 dB(A) Ldenzijn aangegeven op de kaarten in de bijlagen 1a en 1b bij dit besluit. 2. In het gebied dat is gelegen op of binnen de contour van 56 dB(A) Lden is nieuwbouw van een woning of een geluidgevoelig gebouw niet toegestaan. 3. In afwijking van het tweede lid: a. is nieuwbouw van een bedrijfswoning toegestaan; en b. kan een verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel 8a.58, tweede lid, in verbinding met artikel 8.9, tweede lid, van de Wet luchtvaart, slechts worden afgegeven voor een woning of een geluidgevoelig gebouw in het gebied dat is gelegen op of binnen de contour van 56 dB(A) Lden die: 1°. een open plek in de bestaande bebouwing opvult; 2°. zal dienen ter vervanging van op die plaats reeds aanwezige bebouwing; of 3°. binnen het desbetreffende gebied wordt verplaatst naar een locatie waar de geluidbelasting ten gevolge van het luchthavenluchtverkeer minder is. 4. Het derde lid, onderdeel b, aanhef en onder 3°, wordt niet eerder toegepast dan nadat de oude woning of het oude geluidgevoelige gebouw aan de bestemming is onttrokken.

Artikel 4 Hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid
  1. In de gebieden met hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid is geen obstakel toegestaan dat hoger is dan de op de kaarten in de bijlagen 2a tot en met 2f bij dit besluit aangegeven waarden. 2. Het eerste lid geldt niet indien: a. het obstakel is opgericht, geplaatst of aangelegd overeenkomstig een omgevingsvergunning voor het bouwen of een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit; of b. vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit voor het obstakel een omgevingsvergunning voor het bouwen of een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit is verleend. 3. Het is verboden in de gebieden met hoogtebeperkingen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid uit te voeren, voor zover dit werk of deze werkzaamheid niet voldoet aan de geldende hoogtebeperkingen.

Artikel 5 Gebied met beperkingen in verband met vogelaantrekkende werking
  1. Het gebied met beperkingen ten aanzien van vogelaantrekkende bestemmingen en grondgebruik is aangegeven op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit. In dit gebied is een grondgebruik of een bestemming binnen de volgende categorieën niet toegestaan: a. industrie in de voedingsopslag met extramurale opslag of overslag; b. viskwekerij met extramurale opslag; c. opslag of verwerking van afvalstoffen met extramurale opslag of verwerking; d. natuurgebied of vogelgebied; e. moerasgebied of oppervlaktewater of een combinatie daarvan groter dan 3 hectare dan wel waarvan het totaal van de opgesplitste delen groter is dan 3 hectare. 2. Het eerste lid geldt niet: a. voor zover het grondgebruik of de bestemming rechtmatig was op de dag vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit; of b. wanneer op basis van een studie naar de vogelaantrekkende werking kan worden geconcludeerd dat het grondgebruik of de bestemming geen onaanvaardbaar risico voor de vliegveiligheid oplevert.

Artikel 6

Laserstraalvrij gebied.

De contour ter aanduiding van het laserstraalvrije gebied is aangegeven op de kaart in bijlage 4 bij dit besluit. In het laserstraalvrije gebied is het gebruik van een laserstraal die de vliegveiligheid kan verstoren niet toegestaan.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BESLUITEN Artículo 4.1258
Artikel 7

Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving.

Het Besluit activiteiten leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 4.1258 komt te luiden:

Artikel 4.1258

(gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit).

  1. Als AVI-bodemassen of immobilisaten worden toegepast, worden ten minste vier weken voor het begin van de activiteit de volgende gegevens en bescheiden verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2: a. de naam en het adres van degene die de werkzaamheden gaat verrichten voor zover het gaat om het in opdracht toepassen van bouwstoffen op of in de landbodem; b. de verwachte datum van het begin van de activiteit; c. de verwachte datum waarop het werk zal zijn voltooid; d. een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de toe te passen AVI-bodemassen en immobilisaten; e. de gegevens waarop de milieuverklaring bodemkwaliteit is gebaseerd, bedoeld in artikel 25e van het Besluit bodemkwaliteit, of een verwijzing naar het rapport waarin deze gegevens zijn opgenomen; f. het nummer en het type milieuverklaring bodemkwaliteit; g. de naam van degene die de milieuverklaring bodemkwaliteit heeft afgegeven; h. de datum van afgifte van de milieuverklaring bodemkwaliteit; i. de hoeveelheid bouwstoffen waarop de milieuverklaring bodemkwaliteit betrekking heeft, uitgedrukt in ton; j. het adres van de locatie van herkomst van de AVI-bodemassen en immobilisaten of de kadastrale aanduiding of coördinaten van die locatie; k. als de herkomst buiten Nederland is: het nummer dat de bevoegde autoriteit heeft toegekend aan de kennisgeving, bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU 2006, L 190); l. het producttype of de naam van de bouwstof; m. de kwaliteit van de AVI-bodemassen en immobilisaten; n. de hoeveelheid AVI-bodemassen en immobilisaten in kubieke meters die in totaal in het werk zal worden toegepast; en o. de coördinaten van de ontvangende landbodem, tenzij het adres daarvan is vermeld, of de coördinaten van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam. 2. Het eerste lid, onder c, j, k, m, n en o, is niet van toepassing als de gegevens en bescheiden al eerder voor het werk zijn verstrekt en zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan. BArtikel 4.1267 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te luiden: 1. Ten minste een week voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 4.1265, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt aan het bevoegd gezag, bedoeld in afdeling 2.2: a. de naam en het adres van degene die de werkzaamheden gaat verrichten voor zover het gaat om het in opdracht toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem; b. de verwachte datum van het begin van de activiteit; c. de verwachte datum waarop de functionele toepassing in het kader waarvan de grond of baggerspecie wordt toegepast, zal zijn voltooid of beëindigd; d. een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de toe te passen grond of baggerspecie; e. de gegevens waarop de milieuverklaring bodemkwaliteit is gebaseerd, bedoeld in artikel 25e van het Besluit bodemkwaliteit, of een verwijzing naar het rapport waarin deze gegevens zijn opgenomen; f. een milieuverklaring bodemkwaliteit die betrekking heeft op de ontvangende bodem; g. het nummer en het type milieuverklaring bodemkwaliteit; h. de naam van degene die de milieuverklaring bodemkwaliteit heeft afgegeven; i. de datum van afgifte van de milieuverklaring...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT