Besluit implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s

Besluit van 26 november 2021 tot wijziging van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband met Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) (Besluit implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 27 september 2021, 2021-0000190069, directie Financiële Markten; Gelet op Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) en de artikelen 1:81, tweede lid, 2:122a, tweede lid, en 4:37p, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 oktober 2021, nr. W06.21.0305/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 24 november 2021, 2021-0000219298, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd als volgt: AAan artikel 57b, eerste lid, worden onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel d door een puntkomma en de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende: f. het factuuradres; en g. informatie over de getroffen voorzieningen om de taken, bedoeld in artikel 92, eerste lid, van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten, te kunnen vervullen.

ARTIKEL II

In paragraaf 10.3.1.1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 115dd een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 115

ee.

  1. Een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat die in Nederland rechten van deelneming aanbiedt aan niet-professionele beleggers treft voorzieningen om de taken te vervullen, bedoeld in artikel 43bis, eerste lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. 2. De beheerder van een beleggingsinstelling of een derde aan wie de taken, bedoeld in artikel 43bis, eerste lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen zijn uitbesteed, zorgt ervoor dat de informatie die op grond van artikel 43bis, eerste lid, aan de deelnemers wordt verstrekt, elektronisch beschikbaar is en is opgesteld in de Nederlandse of een andere door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurde taal. 3. Indien de beheerder van een beleggingsinstelling de taken, bedoeld in artikel 43bis, eerste lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, uitbesteedt aan een derde wordt de benoeming van de derde schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst waarin is bepaald welke taken niet door de beheerder van de beleggingsinstelling worden vervuld en dat de beheerder alle relevante informatie en documenten aan de derde zal verstrekken.

ARTIKEL III
Artikel 10

van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector wordt gewijzigd als volgt: 1. In de opsomming van artikelen uit de Wet op het financieel toezicht onder het Deel markttoegang financiële ondernemingen worden in de numerieke volgorde de volgende artikelnummers met bijbehorende boetecategorieën ingevoegd:

2:69, eerste, tweede, vijfde, zesde en achtste lid

3

2:69, derde lid

2

2:69, zevende lid

1

2:121ca, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

2

2:124, vijfde lid

1

2:124a, vijfde lid

1

2:124.0a, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

2

  1. In de opsomming van artikelen uit de Wet op het financieel toezicht onder het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt «4:26, eerste en derde tot en met achtste lid» vervangen door «4:26, eerste en derde tot en met zevende lid» en wordt «4:62, eerste tot en met vierde lid» vervangen door «4:62, eerste tot en met derde lid». 3. In de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT