Besluit technische eenmaking Burgerlijke Rechtsvordering

Besluit van 15 september 2023, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de technische eenmaking van enkele artikelen in enige algemene maatregelen van bestuur (Besluit technische eenmaking Burgerlijke Rechtsvordering)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 7 juli 2023, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4764665; Gelet op de artikelen 11 van de Wet op de rechterlijke organisatie, 2, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, 434a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 37, vijfde lid, 39 en 41, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand en 16 van de Uitvoeringswet grondkamers; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2023, nr. W16.23.00178/II);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 12 september 2023, nr. 4858063; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit orde van dienst gerechten wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

De dagen waarop de gewone zittingen worden gehouden en de tijdstippen waarop de zittingen aanvangen, worden door het bestuur van een gerecht vastgesteld bij reglement. Voor burgerlijke zaken die met een dagvaarding worden ingeleid, worden in dat reglement de dag en het uur van de rolbehandeling opgenomen. BDe artikelen 13 en 14 komen te luiden:

Artikel 13
  1. Het bestuur van een gerecht draagt zorg voor een deugdelijke administratie van de bij het gerecht aanhangige zaken, met dien verstande dat deze administratie tenminste voldoet aan de volgende eisen: a. de rol maakt deel uit van de administratie en inschrijving ter rolle gebeurt door inschrijving in de administratie; b. zaken worden ingeschreven in de volgorde waarin zij worden aangebracht; c. aan elke zaak wordt een afzonderlijk nummer toegekend; d. bij elke zaak worden tenminste de namen van de partijen vermeld en, indien van toepassing, van de advocaten of gemachtigden; en e. bij elke zaak wordt aantekening gehouden van het verloop van de procedure en van hetgeen verder dienstig wordt geacht. 2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, worden bij de Hoge Raad aanhangig gemaakte zaken ingeschreven in het digitale systeem voor gegevensverwerking, bedoeld in artikel 2 van het Besluit elektronisch procederen, dat deel uit maakt van de administratie van de Hoge Raad. 3. Een kamer kan, met instemming van het bestuur van het gerecht, bij haar aanhangige zaken verwijzen naar een andere kamer van gelijk getal.

Artikel 14
  1. Het bestuur van een rechtbank of gerechtshof geeft voor burgerlijke zaken die met een dagvaarding worden ingeleid in het bestuursreglement, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, aan in welke zittingsplaats de rolbehandeling plaatsvindt. 2. Het eerste lid is niet van toepassing op zaken die door de kantonrechter worden behandeld. CArtikel 15 komt te luiden:

Artikel 15
  1. Het bestuur van een rechtbank of een gerechtshof draagt er zorg voor dat tijdig voor elke openbare zitting een overzicht van de te behandelen zaken beschikbaar is, onder vermelding van: a. de zaken die ter zitting zullen worden behandeld; en b. de namen van de behandelende rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. 2. Het in het eerste lid bedoelde overzicht kan ook elektronisch beschikbaar worden gesteld. 3. In afwijking van het eerste lid kan het bestuur ter bescherming van zwaarwegende belangen van anderen, waaronder die van partijen, geen of een beperkt overzicht ter beschikking stellen. 4. Indien de zaken gereed zijn voor voordracht, gebeurt dit in de volgorde waarin zij op de rol voorkomen. 5. Indien de behandelend rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast dit noodzakelijk acht in verband met de spoedeisendheid van een zaak, kan deze zaak worden voorgedragen in afwijking van de volgorde op de rol. DNa artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 15

a.

  1. Het bestuur van de Hoge Raad draagt er zorg voor dat steeds een overzicht van de bij de Hoge Raad te behandelen zaken elektronisch beschikbaar is, onder vermelding van: a. het zaaknummer; en b. de stand waarin de procedure zich bevindt. 2. Het bestuur van de Hoge Raad draagt er tevens zorg voor dat tijdig voor elke openbare zitting een overzicht van de te behandelen zaken beschikbaar is waarop de namen staan vermeld van de behandelende rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast. Dit overzicht kan elektronisch beschikbaar worden gesteld. 3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan het bestuur ter bescherming van zwaarwegende belangen van anderen, waaronder die van partijen, geen of een beperkte vermelding van de te behandelen zaak ter beschikking stellen. EArtikel 16 komt te luiden:

Artikel 16
  1. Een vonnis, arrest of beschikking in burgerlijke zaken wordt uitgesproken door: a. de voorzitter of een lid van de meervoudige kamer die dit vonnis of arrest heeft gewezen of de beschikking heeft gegeven; b. het lid van de enkelvoudige kamer dat dit vonnis of arrest heeft gewezen of de beschikking heeft gegeven; of c. een andere daartoe aangewezen rechter onderscheidenlijk raadsheer. 2. Een vonnis, arrest of beschikking in strafzaken wordt zo mogelijk uitgesproken door de voorzitter of één der rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast die over de zaak hebben geoordeeld. 3. Een uitspraak in bestuursrechtelijke zaken en in belastingzaken wordt zo mogelijk door de voorzitter of één der rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast die over de zaak hebben geoordeeld ter zitting meegedeeld. 4. Wanneer een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast of griffier buiten staat is een uitspraak of een proces-verbaal te ondertekenen wordt daarvan in het betreffende stuk melding gemaakt. FArtikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

Voor andere zaken dan strafzaken waarin recht op inzage van stukken bestaat, worden door het bestuur van een gerecht de tijden en de wijze waarop inzage kan plaatsvinden, vastgesteld bij reglement.

ARTIKEL II
Artikel 2

van het Besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT