Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Besluit van 15 juli 2020 tot wijziging van het Besluit kredietvergoeding ten behoeve van een tijdelijke verlaging van de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding in verband met de gevolgen van COVID-19 (Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 15 juni 2020, 2020-0000108108, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming; Gelet op artikel 76 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2020, nr. W06.20.0192/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 juli 2020, 2020-0000123871, directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit kredietvergoeding wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 4 wordt «12 procentpunten» vervangen door «8 procentpunten».BArtikel 15 komt te luiden:

Artikel 15

Op krediettransacties, aangegaan voor de inwerkingtreding van artikel I van het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding, blijven, ten aanzien van geldsommen of diensten die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel ter beschikking zijn gesteld, zijn opgenomen of verschaft of ten aanzien van genot van zaken dat voor dat tijdstip is verschaft, de artikelen 4 en 16a van het Besluit kredietvergoeding, zoals die artikelen luidden voor de inwerkingtreding van artikel I van het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding, van toepassing. CIn artikel 16a, eerste lid, wordt «12 procentpunten» vervangen door «8 procentpunten».

ARTIKEL II

Het Besluit kredietvergoeding wordt als volgt gewijzigd: AIn artikel 4 wordt «8 procentpunten» vervangen door «12 procentpunten».BArtikel 15 wordt als volgt gewijzigd:1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Op krediettransacties, aangegaan voor de inwerkingtreding van artikel II van het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding, blijven, ten aanzien van geldsommen of diensten die na de inwerkingtreding van artikel I en voor de inwerkingtreding van artikel II van het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding ter beschikking zijn gesteld, zijn opgenomen of verschaft of ten aanzien van genot van zaken dat tijdens die periode is verschaft, de artikelen 4 en 16a van het Besluit kredietvergoeding, zoals die artikelen luidden na de inwerkingtreding van artikel I van het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding, van toepassing. CIn artikel 16a, eerste lid, wordt «8 procentpunten» vervangen door «12 procentpunten».

ARTIKEL III
  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eenentwintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van 1 maart 2021. 2. In afwijking van het eerste lid kan bij koninklijk besluit worden bepaald dat artikel II op een later tijdstip in werking treedt, met dien verstande dat dit tijdstip ten hoogste zes maanden na 1 maart 2021 ligt.

ARTIKEL IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 15 juli 2020Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. HoekstraDe Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de twintigste juli 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Met dit besluit wordt de maximale kredietvergoeding, die in rekening mag worden gebracht door aanbieders van consumptief krediet, tijdelijk verlaagd in verband met de gevolgen van COVID-19, zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 18 mei 2020.1 De opslag op de wettelijke rente wordt verlaagd van 12 procentpunten naar 8 procentpunten. Deze verlaging sluit aan bij de verlaging van de rente die banken hebben doorgevoerd op rood staan naar aanleiding van de motie van Kamerlid Ouwehand die de regering verzoekt om alles in het werk te stellen om banken te bewegen om de rentes te verlagen die zij aan consumenten berekenen bij rood staan.2 Er zijn echter kredietaanbieders die nog altijd kredietvergoedingen hanteren gelijk aan of dichtbij de maximale kredietvergoeding. Dat vind ik in deze tijd zeer onwenselijk. Ik vind het belangrijk om ook vanuit de regelgeving te borgen dat kredietaanbieders redelijke tarieven rekenen aan consumenten. Dit wordt bewerkstelligd door wijziging van het Besluit kredietvergoeding. Vanwege zijn verantwoordelijkheid voor consumentenrecht en contractenrecht, waaronder Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek waarin de grondslag voor het Besluit kredietvergoeding is opgenomen, is de Minister voor Rechtsbescherming medeondertekenaar van dit wijzigingsbesluit.

Door de maatregel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT