Besluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties en wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 11 december 2018 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering en handhaving van verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot vaststelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2017, L 347), verordening (EU) nr. 2017/2401 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (PbEU 2017, L 347) (Besluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties en wijzigingsverordening kapitaalvereisten securitisaties)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 16 november 2018, 2018-0000194161, directie Financiële Markten; Gelet op verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot vaststelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2017, L 347), Verordening (EU) nr. 2017/2401 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (PbEU L 347), en de artikelen 1:24, derde lid, 1:25, derde lid, 1:79, eerste lid, onderdeel b, en 1:80, onderdeel b, 1:81, derde lid, 1:82, tweede lid, artikel 1:94, eerste lid, onderdeel h, artikel 1:97, derde lid, onderdeel b, en 4:61, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 november 2018, nr. W06.18.0353/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 december 2018, 2018-0000204893, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: AAan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, een definitie toegevoegd, luidende: verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties):

verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot vaststelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2017, L 347). BAan artikel 2 worden, onder verlettering van het tweede onderdeel q tot onderdeel u en vervanging van de punt aan het slot van dat onderdeel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: v. voor verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties): 1°. de Nederlandsche Bank: ten aanzien van: – de artikelen 6 tot en met 9 indien het een SSPE betreft als bedoeld in artikel 29, vierde lid, van de verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties), die is verbonden aan een initiator, oorspronkelijke kredietverstrekker of sponsor met een door de Nederlandsche Bank verleende vergunning, – de artikelen 5 tot en met 9, 29, zesde lid, 43, vijfde tot en met achtste lid, voor zover het betreft een bank, tenzij de Europese Centrale Bank bevoegd is toezicht uit te oefenen op grond van de artikelen 4 en 6 van de verordening bankentoezicht, beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten, verzekeringsonderneming of herverzekeringsonderneming als bedoeld in artikel 13, eerste onderdeel, onderscheidenlijk vierde onderdeel, van de richtlijn solvabiliteit II, een pensioenfonds, of premiepensioeninstelling; en, – de artikelen 18, 27 en 43, tweede lid. 2°. de Autoriteit Financiële Markten: ten aanzien van: – de artikelen 3, 4, 28; – de artikelen 6 tot en met 9, indien het een SSPE betreft als bedoeld in artikel 29, vierde lid, van de verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties), die is verbonden aan een initiator, oorspronkelijke kredietverstrekker of sponsor zonder door een toezichthouder verleende vergunning of met een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning; en, – de artikelen 5 tot en met 9, 29 zesde lid, en artikel 43, vijfde tot en met achtste lid, voor zover het een beleggingsinstelling, of icbe betreft. CIn artikel 7 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd luidende: h. de verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties)». DBijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In de opsomming van artikelen onder de aanduiding «Verordening (EG) nr. 1060/2009 (ratingbureaus)» vervalt «8ter» 2. In de opsomming van artikelen onder de aanduiding «Verordening (EU) nr. 575/2013 (Kapitaalvereisten)», onder «Deel 3, Kapitaalvereisten», wordt «243, 244, eerste tot en met vijfde lid, 245, 246, 248, eerste en derde lid, 249, 250, 251, 253, 256, 258, 259, 261, 262, 265, 267, 268, 269,» vervangen door «243, 244, eerste tot en met vierde lid, 245, eerste tot en met vierde lid, 247, 248, 249, 250, eerste tot en met derde en vijfde lid, 251, 252, 253, 254, eerste tot en met zevende lid, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270a, eerste lid, 270b, 270c, 270d ». 3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties)

Artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, 5, 6, 7, 8, eerste lid, 9, eerste tot en met derde lid, 18, 27, eerste tot en met vierde lid, 28, tweede lid, 29, zesde lid, 30, tweede en derde lid, 43, tweede lid, zesde tot en met achtste lid. EBijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:1. In de opsomming van artikelen onder de aanduiding «Verordening (EG) nr. 1060/2009 (ratingbureaus)»vervalt «8ter». 2. De opsomming van artikelen onder de aanduiding «Verordening (EU) nr. 575/2013 (Kapitaalvereisten)», onder «Deel 3, Kapitaalvereisten» wordt als volgt gewijzigd: 1°. In de opsomming achter «Boetecategorie 2:» wordt «243, 244, eerste tot en met vijfde lid, 246, 249, 250, 251, 253, 261, 262, 265, 268, 269,» vervangen door «243, 244, eerste tot en met vierde en zesde lid, 245, eerste tot en met vierde en zesde lid, 248, 249, 250, vijfde lid, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270a, 270c, 270d,». 2°. In de opsomming achter «Boetecategorie 3:» wordt «245, 248, eerste en derde lid, 256, 258, 259, 267,» vervangen door «247, 250, eerste tot en met derde lid, 253, 254, eerste tot en met zevende lid, 270b,». 3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties)

Boetecategorie 2: artikelen 3, eerste en tweede lid, 5, 29, zesde lid, 30, tweede en derde lid.

Boetecategorie 3: artikelen 4, 6, 7, 8, eerste lid, 9, eerste tot en met derde lid, 18, 27, eerste tot en met vierde lid, 28, tweede lid, 43, tweede lid, zesde tot en met achtste lid.

ARTIKEL II

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 83 wordt als volgt gewijzigd:1. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. Een beheerder van een icbe of een maatschappij voor collectieve belegging in effecten die een securitisatiepositie heeft die niet langer voldoet aan de voorschriften van verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot vaststelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2017, L 347) handelt in het belang van de deelnemers in de icbe en neemt zo nodig corrigerende maatregelen. 2. In het vijfde lid (nieuw) wordt «Het eerste tot en met derde lid» vervangen door «Het eerste tot en met vierde lid». BAan artikel 83a wordt een lid toegevoegd, luidende:3. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling die een securitisatiepositie heeft die niet langer voldoet aan de voorschriften van verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot vaststelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2017, L 347) handelt in het belang van de deelnemers in de beleggingsinstelling en neemt zo nodig corrigerende maatregelen.

ARTIKEL III

Ten aanzien van de toepassing op securitisaties als bedoeld in artikel 2 van verordening (EU) nr. 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot vaststelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2017, L 347), van titel III, deel drie, hoofdstuk 5, en artikel 337 van de verordening kapitaalvereisten, zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van eerstgenoemde verordening, blijft het Besluit uitvoering...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT