Besluit van 10 april 2024, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst en verplaatsing van het middel 3-MMC van lijst II naar lijst I

Besluit van 10 april 2024, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst en verplaatsing van het middel 3-MMC van lijst II naar lijst I

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van voor Medische Zorg van 15 februari 2024, kenmerk 3771076-1060048-WJZ;Gelet op artikel 3a, eerste lid, van de Opiumwet;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 maart 2024, no. W13.24.00032/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 5 april 2024, kenmerk 3780307-1060048-WJZ; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Lijst I, behorende bij de Opiumwet, wordt als volgt gewijzigd:1. Na de tekst die betrekking heeft op het middel 25I-NBOMe wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

2-methyl-AP-237;c. in de kolom «nadere omschrijving»:

1-[2-methyl-4-(3-fenyl-2-propeen-1-yl)-1-piperazinyl]- butaan-1-on;2. Na de tekst die betrekking heeft op het middel 3-CMC (3-chloormethcathinon, clofedron) wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

3-MMC (3-methylmethcathinon);c. in de kolom «nadere omschrijving»:

2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propaan-1-on;3. Na de tekst die betrekking heeft op het middel acryloylfentanil wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

ADB-BUTINACA;c. in de kolom «nadere omschrijving»:

N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-butyl-1H-indazol-3-carboxamide; 4. Na de tekst die betrekking heeft op het middel alfa-PHP wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

Alfa-PiHP;c. in de kolom «nadere omschrijving»:

1-fenyl-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentaan-1-on;5. Na de tekst die betrekking heeft op het middel ecgonine wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

etazeen (etodesnitazeen);c. in de kolom «nadere omschrijving»:

2-[(4-ethoxyfenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-1-ethaanamine; 6. Na de tekst die betrekking heeft op het middel etonitazeen wordt ingevoegd: a. in de kolom «International Non-proprietary Name (INN)»:

–;b. in de kolom «andere benamingen»:

etonitazepyn (N-pyrrolidino etonitazeen); c...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT