Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 in verband met de actualisering van dat besluit

Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 in verband met de actualisering van dat besluit

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 mei 2023, nr. WJZ/27098117; Gelet op artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de Visserijwet 1963;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 juni 2023, nr. W11.23.00105/IV);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 juli 2023, nr. WJZ/27758720; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 2, tweede lid, komt te luiden:2.a. de Maasmond; b. de Nieuwe Waterweg tot de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het punt met het coördinaat 51°54.649'NB 04°14.870'OL; c. het Calandkanaal met de daaraan direct en indirect gelegen open havens; d. het Beerkanaal, voor zover gelegen ten westen van de lijn tussen de coördinaten 51°56.573'NB 04°04.990'OL en 51°56.358'NB 04°04.760'OL, met de daaraan direct en indirect gelegen open havens; e. het Yangtzekanaal met de daaraan direct en indirect gelegen open havens. BNa artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2

a.

De coördinaten in artikel 2 zijn uitgedrukt in lengte en breedte volgens het World Geodetic System 84 (WGS84), in graden en minuten en, in voorkomend geval, in seconden. CIn artikel 3, onderdeel b, wordt «het groene scheepvaartgeleidelicht No. 14» vervangen door «het punt met het coördinaat 51°54.649'NB 04°14.870'OL».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 10 juli 2023Willem-AlexanderDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

Uitgegeven de negentiende juli 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Inleiding

    Het onderhavige besluit wijzigt het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970. Het betreft actualisering van de regels. De wijziging maakt deel uit van een grotere actualisering van de visserijregelgeving, waartoe onder meer een indexering van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT