Besluit van 11 september 2019, tot toekenning van het standaardopschrift «Uruzgan 2007-2009» aan het Korps Rijdende Artillerie

Besluit van 11 september 2019, tot toekenning van het standaardopschrift «Uruzgan 2007-2009» aan het Korps Rijdende Artillerie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 4 september 2019, nr. BS2019016439, directie juridische zaken, cluster wet- en regelgeving; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan de opschriften in de standaard van het Korps Rijdende Artillerie wordt toegevoegd het opschrift «Uruzgan 2007-2009» in verband met de inzet van de Forward Observers en Forward Air Controllers als essentieel onderdeel van de vuursteunketen, alsmede de inzet van de mortiergroepen in 2007.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2019.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 11 september 2019Willem-AlexanderDe Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de achttiende oktober 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De vaandels en standaarden van de Nederlandse krijgsmacht gaan terug tot de beginjaren van het Koninkrijk. Oorspronkelijk een veldteken en verzamelpunt in de strijd te land, is een vaandel of standaard heden ten dage vooral een symbool van saamhorigheid en van trouw van de eenheid aan de vorst. Een vaandel- of standaardopschrift kan worden toegekend indien de eenheid met ere heeft deelgenomen aan krijgsverrichtingen en zich op enig moment en/of op enige locatie heeft onderscheiden ten opzichte van andere eenheden. Bij de beoordeling worden in beschouwing genomen de aard en de wijze van het optreden, de samenstelling van het verband en de feiten en omstandigheden waaronder de strijd werd gevoerd. Hierbij wordt getoetst aan de criteria voor moedig, beleidvol en dapper optreden en aan de wettelijke grenzen van het optreden.

In de standaard van het Korps Rijdende Artillerie staan thans de wapenfeiten: «Quatre-Bras 1815», «Waterloo 1815», «Hasselt 1831», «Kermpt 1831» en «Leuven 1831».

De gewapende aanval op de Verenigde Staten op 11 september 2001 was voor Nederland aanleiding om in het kader van collectieve zelfverdediging deel te nemen aan Operation Enduring Freedom (OEF). Vanaf januari 2002 nam Nederland deel aan International Security Assistance Force (ISAF) in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT