Besluit van 11 september 2023 tot wijziging van het Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden in verband met het aantal te benoemen leden per organisatie

Besluit van 11 september 2023 tot wijziging van het Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden in verband met het aantal te benoemen leden per organisatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september 2023, nr. 2023-0000498811; Gelet op artikel 4, vijfde en zevende lid van de Wet op de Sociaal-Economische Raad;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 1

van het Besluit Organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden komt te luiden:

Artikel 1

De volgende organisaties worden aangewezen tot het benoemen van het achter hun naam vermelde aantal leden van de Sociaal-Economische Raad: a. organisaties van ondernemers:

Vereniging VNO-NCW:

8 leden

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland:

3 leden

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland:

1 lidb. organisaties van werknemers:

Federatie Nederlandse Vakbeweging:

8 leden

Christelijk Nationaal Vakverbond:

2 leden

Vakcentrale voor Professionals:

2 leden

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 11 september 2023Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de vijftiende september 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit zijn het aantal zetels per organisatie opnieuw vastgesteld. In verband met het vaststellen van de zetels heeft de Minister advies ingewonnen bij de Sociaal-Economische Raad (hierna: de Raad). De zetelverdeling in de Raad vindt, zowel aan werknemerszijde als werkgeverszijde, plaats op basis van overeenstemming tussen de respectieve betrokken organisaties. Als geen overeenstemming...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT