Besluit van 12 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510)

Besluit van 12 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 5 april 2023, kenmerk 3561011-1045457-WJZ; Gelet op artikel II van de Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510); Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510) treedt in werking met ingang van 1 januari 2024, met uitzondering van: a. artikel I, onderdelen D, onder 2, en E, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en terug werken tot 1 januari 2015; b. artikel I, onderdelen A, F, H, onder 2, J en K, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst; en c. artikel I, onderdelen D, onder 1 en 3, en I, die in werking treden met ingang van 1 juli 2023.

Onze Minister voor Langdurige Zorg en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 april 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

Uitgegeven de negentiende april 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (Stb. 2022, 510) (hierna de Wet).

In artikel II van de wet is bepaald dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan de inwerkingtreding verschillend kan worden vastgesteld. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt.

In het eerste lid van dit besluit wordt geregeld dat artikel I, onderdelen D, onder 2, en E, welke betrekking hebben op het onderwerp huishoudelijke hulp, zo snel mogelijk in werking treedt en terugwerkt tot 1 januari 2015. De termijn tussen publicatie van deze onderdelen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT