Besluit van 12 april 2023 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie in 2023

Besluit van 12 april 2023 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie in 2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 24 februari 2023, nr. 2023-0000102130; Gelet op de artikelen 137, derde lid, onderdeel c, van de Pensioenwet en 132, derde lid, onderdeel b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 maart 2023, no. W12.23.00043/III);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 5 april 2023, nr. 2023-0000162023; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In paragraaf 6 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen wordt na artikel 15b een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15

c. Toeslag vanwege voorgenomen transitie 2023.

  1. Artikel 137, tweede lid, onderdelen a en b, van de Pensioenwet dan wel artikel 132, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling is niet van toepassing indien een fonds: a. naar verwachting zal overgaan op een collectieve waardeoverdracht die ertoe strekt om in verband met een collectieve wijziging van de pensioenovereenkomsten dan wel een wijziging van de beroepspensioenregeling naar aanleiding van de voorgenomen stelselwijziging de waarde van de pensioenaanspraken of pensioenrechten aan te wenden bij het fonds overeenkomstig de gewijzigde pensioenovereenkomsten of beroepspensioenregeling; en b. voldoet aan de nadere voorwaarden in dit artikel. 2. Er wordt geen toeslag verleend bij een beleidsdekkingsgraad onder 105%. 3. Er wordt geen toeslag verleend bij een dekkingsgraad onder de 105% en voor zover de dekkingsgraad van het fonds door de toeslagverlening lager wordt dan 105%. 4. Een fonds dat bij de toeslagverlening gebruik maakt van de regeling in dit artikel: a. onderbouwt de verwachting dat het zal overgaan tot collectieve waardeoverdracht; b. onderbouwt waarom de toeslagverlening plaatsvindt vanuit het belang van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden; en c. beschrijft kwantitatief de generatie-effecten van de toeslagverlening waarbij onderscheid wordt gemaakt naar leeftijdscohorten per geboortejaar in hele jaren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om andere leeftijdscohorten te hanteren en toegelicht wordt dat daarbij sprake is van voldoende representativiteit en voldoende onderscheidende verschillen. 5. Het fonds informeert het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan zo spoedig mogelijk over het besluit tot toeslagverlening en verstrekt daarbij de gegevens, bedoeld in het vierde lid. 6. Het fonds stelt informatie over het besluit tot toeslagverlening en de onderbouwing daarvan tijdig ter beschikking van deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden of verstrekt deze informatie tijdig. 7. Toepassing van dit artikel kan in afwijking van artikel 16, vierde lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 12 april 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten

Uitgegeven de eenentwintigste april 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Inleiding

In artikel 137 van de Pensioenwet juncto artikel 15 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen is geregeld wanneer pensioenfondsen voorwaardelijke toeslag kunnen verlenen.1 Pensioenfondsen kunnen hiertoe besluiten, indien de beleidsdekkingsgraad ten minste 110% bedraagt en er niet meer toeslag wordt verleend dan naar verwachting in de toekomst te realiseren is. In artikel 137, derde lid, onderdeel c, van de Pensioenwet is geregeld dat hiervan bij bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Op 1 juli 2022 is een algemene maatregel van bestuur in werking getreden die pensioenfondsen tot 1 januari 2023 onder voorwaarden de mogelijkheid gaf om indexatiebesluiten te nemen voor indexaties die zien op de jaren 2022 en 2023 (hierna: indexatie-AMvB 2022). De indexatie-AMvB 2022 stelde pensioenfondsen in staat om toeslag te verlenen bij een beleidsdekkingsgraad van 105%, waarbij het voorschrift van toekomstbestendige toeslagverlening niet gold, echter met nadrukkelijke waarborgen voor evenwichtig invaren en de belangen van toekomstige generaties.2 De indexatie-AMvB 2022 is vervallen per 1 januari 2023. Op 20 december 2022 heeft de Tweede Kamer de motie3 van de leden Nijboer en Maatoug aangenomen, waarbij de regering wordt opgeroepen om de indexatie-AMvB 2022 te verlengen waardoor pensioenfondsen ook in 2023, tot uiterlijk de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp), onder voorwaarden wordt toegestaan voorwaardelijk toeslag te verlenen. Hierbij gelden dezelfde waarborgen als voor de indexatie-AMvB 2022. Deze algemene maatregel van bestuur strekt ter uitvoering van de motie om ruimere toeslagverlening ook in 2023 mogelijk te maken.

De motie heeft als aanleiding dat de beoogde inwerkingtreding van de Wtp is verzet naar 1 juli 2023. Met de Wtp wordt een nieuw pensioenstelsel ingevoerd, met pensioenopbouw middels premieregelingen. Onderdeel van de Wtp is een transitieperiode waarin de overstap naar het nieuwe stelsel centraal staat. In de transitieperiode gelden – voor pensioenfondsen die ervoor kiezen gebruik te maken van het zogenoemde transitie-financieel toetsingskader (ftk) – aangepaste regels omtrent het verhogen en verlagen van pensioenen. De Wtp – en als onderdeel daarvan het transitie-ftk – bevatten waarborgen die een verantwoorde, uitlegbare en evenwichtige overstap mogelijk maken. De bijzondere omstandigheden die leiden tot deze algemene maatregel van bestuur zijn gelegen in het uitstel van de inwerkingtreding van de Wtp en (op termijn) de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, die op hun beurt voor het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT