Besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO BES in verband met voornamelijk technische wijzigingen vanwege de herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO BES in verband met voornamelijk technische wijzigingen vanwege de herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 27 maart 2020, nr. WJZ/23868813(10316), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 68, vierde lid, en 101, vierde lid, van de Wet primair onderwijs BES; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 april 2020, No. W05.20.0086/I);Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juni 2020, nr. WJZ/24101623(10316), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

WIJZIGING VAN HET BESLUIT BEKOSTIGING WPO BES.

Het Besluit bekostiging WPO BES wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 3, eerste en zesde lid, wordt «bedoeld in de artikelen 110, eerste lid, en 166 van de wet» telkens vervangen door «bedoeld in artikel 110, eerste lid, van de wet». BIn artikel 17, eerste lid, wordt «bedoeld in de artikelen 105 en 110, eerste lid, van de wet» vervangen door «bedoeld in artikel 110, eerste lid, van de wet». CArtikel 18 vervalt. DIn artikel 19 wordt «bedoeld in artikel 164, eerste lid, van de wet, en in de artikelen 18 en 22, tweede lid» vervangen door «bedoeld in artikel 101, eerste lid, van de wet, en in artikel 22, tweede lid». EArtikel 22 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te luiden: 1. De aanvullende bekostiging aan één school in Bonaire voor de bijzondere taken, bedoeld in artikel 68, tweede lid, van de wet, wordt enkel verstrekt als de verdeling van deze taken is toegekend aan die school en deze taken zijn vastgelegd in het eilandelijk zorgplan. Het bedrag van deze bekostiging wordt jaarlijks bij ministeriële regeling vastgesteld. 2. In het tweede lid wordt «artikel 164, eerste lid, van de wet en in artikel 18» vervangen door «de artikelen 97, derde lid, en 101, eerste lid, van de wet». FNa artikel 26 wordt een nieuw artikel ingevoegd:

Artikel 26

a. Wijziging wettelijke grondslag.

Dit besluit berust mede op de artikelen 68, vierde lid, en 101, vierde lid, van de wet.

ARTIKEL II

INWERKINGTREDING.

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 19 december 2018 tot wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland (Stb. 2019, 19) inwerking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 12 juni 2020Willem-AlexanderDe Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Inleiding

In 2015 heeft de regering in overleg met de scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba een nieuw bekostigingsmodel voor deze scholen ontworpen. De hoofdlijnen van het nieuwe model zijn eerst met een wijziging van het Besluit bekostiging WPO BES (Stb. 2016, 274) en vervolgens met een wijziging van de Wet primair onderwijs BES (Stb. 2019, 19) geformaliseerd. Met dit wijzigingsbesluit wordt het Besluit bekostiging WPO BES (hierna: Bekostigingsbesluit) op enkele onderdelen technisch aangepast om het te laten aansluiten op de gewijzigde Wet primair onderwijs BES (hierna: WPO BES). Na aanpassing van de onderliggende regelgeving zal de nieuwe bekostigingssystematiek volledig geformaliseerd zijn.

Hoofdlijnen

Aanleiding

Sinds de start van de bekostiging op grond van de WPO BES in 2011, werden de basisscholen bekostigd op basis van een op het Europees Nederlandse bekostigingsstelsel gebaseerde systematiek. De hoogte van de hieruit voortvloeiende bekostiging werd in de eerste jaren waar nodig aangevuld met een specifiek overgangsbudget, om het oude inkomstenniveau van voor 2010 te bereiken. Sinds de start van de bekostiging op grond van de WPO BES bestaat de bekostigingssystematiek uit twee hoofdcomponenten, namelijk de personele en de materiële bekostiging. Het onderscheid tussen personele en materiële bekostiging betekent niet dat bevoegd gezag de verschillende budgetten ook aan die onderdelen moet besteden. Het totale budget dat een bevoegd gezag ontvangt mag naar eigen inzicht en op basis van eigen afwegingen worden ingezet. Dit is vergelijkbaar met de lumpsum-bekostigingssystematiek in Europees Nederland.

Inmiddels heeft, mede in overleg met de bevoegde gezagsorganen, in 2015 een herijking van de bekostiging plaatsgevonden, leidend tot een nieuw, adequaat bekostigingsmodel dat de overgangsbudgetten overbodig maakt. De hoofdlijnen van het nieuwe model zijn met een eerdere wijziging van dit Bekostigingsbesluit geformaliseerd (Stb. 2016, 274).

Nieuw bekostigingsmodel

Bij het ontwerpen van het nieuwe bekostigingsmodel is rekening gehouden met twee uitgangspunten. Allereerst moet de hoogte voldoende zijn voor het leiden en beheren van een school en het geven van onderwijs (conform artikel 101 WPO BES). Daarnaast moet het bekostigingsmodel flexibel genoeg zijn om recht te doen aan de specifieke omstandigheden die voor de verschillende eilanden gelden. Dit nieuwe model wordt voor de personele bekostiging sinds het schooljaar 2016–2017 toegepast en voor de materiële...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT