Besluit van 12 oktober 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Besluit van 12 oktober 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 oktober 2021, 2021-0000203417, directie Financiële Markten; Gelet op artikel IV van de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 12 oktober 2021Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de achttiende oktober 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen, die strekt ter implementatie van Richtlijn (EU)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT