Besluit van 13 december 2019 tot wijziging van de bijlage 1 bij de Wet normering topinkomens in verband met het gelijktrekken van de criteria voor gesubsidieerde instellingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de criteria zoals opgenomen in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, van de Wet normering topinkomens en met betrekking tot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met een verduidelijking ten aanzien van jeugdhulpaanbieders

Besluit van 13 december 2019 tot wijziging van de bijlage 1 bij de Wet normering topinkomens in verband met het gelijktrekken van de criteria voor gesubsidieerde instellingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met de criteria zoals opgenomen in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel c, van de Wet normering topinkomens en met betrekking tot het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met een verduidelijking ten aanzien van jeugdhulpaanbieders

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 november 2019, nr. 2019-0000616959, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Gelet op artikel 1.3, tweede lid, van de Wet normering topinkomens;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 december 2019, nr. W04.19.0381/I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2019, nr. 2019-0000652816, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Bijlage 1 bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet normering topinkomens wordt als volgt gewijzigd: AOnder het opschrift Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt aan de onderdelen 1, 4, 7 en 14 toegevoegd «of een in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende jeugdhulpaanbieder, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet.» BOnder het opschrift Ministerie van Buitenlandse Zaken vervalt onderdeel 1 onder vernummering van onderdeel 2 tot onderdeel 1.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 december 2019Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Uitgegeven de vierentwintigste december 2019 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

  1. Algemeen

    Met onderhavig besluit is bijlage 1 bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet normering topinkomens (WNT) op twee punten gewijzigd, namelijk ten aanzien van de instellingen die op de bijlage staan onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT