Besluit van 13 december 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Besluit van 13 december 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2022, nr. 2022-0000646519; Gelet op artikel VI van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur;Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met uitzondering van artikel I, onderdelen B, C, D, H, J, M, N, O, P, Q, R en S, artikel II, onderdelen B, C, D, H, J, M, N, O, P, Q, R en T, artikel III, onderdelen B, C, F en G, artikel IV, onderdelen A, B, C, F, H, I, J, K, L, M en N en artikel Vb die in werking treden met ingang van 1 april 2023.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 december 2022Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. Bruins Slot

Uitgegeven de zestiende december 2022 De Minister van Justitie en Veiligheid, D...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT