Besluit van 13 november 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van het vervallen van enkele artikelen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met het uitfaseren van de tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne

Besluit van 13 november 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van het vervallen van enkele artikelen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met het uitfaseren van de tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor leerplichtige ontheemden uit Oekraïne

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 7 november 2023, nr. WJZ/42234470 (ID14057), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Gelet op artikel 215, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 14.3, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Wet op het primair onderwijs.

Hoofstuk I, titel IV, Afdeling 12, paragraaf 2 van de Wet op het primair onderwijs vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 2

Wet voortgezet onderwijs 2020.

Hoofdstuk 9, paragraaf 3 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 november 2023Willem-AlexanderDe Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, M.L.J. Paul

Uitgegeven de twintigste november 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden (Stb. 2022, 293) is in het primair- en voortgezet onderwijs de mogelijkheid gecreëerd om voor de kinderen en jongeren uit Oekraïne tijdelijke onderwijsvoorzieningen in te richten. Deze onderwijsvoorzieningen waren ingegeven door een noodsituatie en zijn slechts tijdelijk van aard.

Op grond van artikel 215, eerste lid, Wet op het primair onderwijs en artikel 14.3, eerste lid, Wet voortgezet onderwijs 2020, komt de regeling voor tijdelijke onderwijsvoorzieningen in de zomer van 2024 te vervallen. Het tweede lid van beide bepalingen biedt de mogelijkheid om bij koninklijk besluit te bepalen dat de wettelijke regeling omtrent de tijdelijke onderwijsvoorzieningen, of onderdelen daarvan, op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT