Besluit van 14 juli 2020, houdende wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement rijbewijzen in verband met uitbreiding van de instellingsgehandicaptenparkeerkaart, de verlaging van de minimumleeftijd voor het besturen van bepaalde motorrijtuigen en het gebruik van alternatieven voor spiegels in het kader van rijonderricht en rijexamens

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Besluit van 14 juli 2020, houdende wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement rijbewijzen in verband met uitbreiding van de instellingsgehandicaptenparkeerkaart, de verlaging van de minimumleeftijd voor het besturen van bepaalde motorrijtuigen en het gebruik van alternatieven voor spiegels in het kader van rijonderricht en rijexamens

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 15 mei 2020, nr. IenW/BSK-2020/73945, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op artikel 13, eerste lid, 110, 110a en 110b, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wegenverkeerswet 1994; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 juni 2020, nr. W17.20.0143/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 7 juli 2020, nr. IenW/BSK-2020/121913, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 49, tweede lid, wordt «Aan het bestuur van een instelling die is toegelaten op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door «Aan de zorgaanbieder in de zin van de Wet langdurige zorg». BAan artikel 58a wordt een lid toegevoegd, luidende:6. Transportbegeleiders houden zich aan de in de ministeriële regeling gestelde regels als bedoeld in artikel 58, onderdeel f, over de uitoefening van hun bevoegdheden. CNa artikel 58a wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 58

b.

Het is eenieder die niet is aangesteld als verkeersregelaar verboden zich op zodanige wijze te kleden dan wel te gedragen, dat daardoor bij weggebruikers de indruk kan worden gewekt, dat hij bevoegd is als zodanig op te treden. DIn artikel 59 wordt «en 58a, eerste lid en derde tot en met vijfde lid» vervangen door «, 58a, eerste lid en derde tot en met zesde lid, en 58b».

ARTIKEL II

Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 5, derde lid, komt te luiden:3. Voor bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers, gehandicaptenvoertuigen, anders dan die bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, motorrijtuigen met beperkte snelheid, alsmede voor bestuurders van motorrijtuigen waarvoor geen rijbewijsplicht geldt, geldt de minimumleeftijd van 16 jaren. BIn artikel 8, onderdeel b, wordt na «binnen- en een buitenspiegel» ingevoegd «, dan wel een goedgekeurd zichtveldverbeterend systeem of zichtveldverbeterende systemen,». CIn artikel 9, eerste lid, onderdeel b, wordt na «twee of meer buitenspiegels» ingevoegd «, dan wel een goedgekeurd zichtveldverbeterend systeem of zichtveldverbeterende systemen,». DArtikel 67c, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. In onderdeel a, vervalt «, dan wel in het bezit is van een geldig rijbewijs A2 en de leeftijd van eenentwintig jaren heeft bereikt». 2. In onderdeel b, vervalt «, dan wel in het bezit is van een geldig rijbewijs A2 afgegeven door een van die landen en de leeftijd van eenentwintig jaren heeft bereikt». EIn artikel 80, onderdeel b, wordt na «binnen- en een buitenspiegel» ingevoegd «, dan wel een goedgekeurd zichtveldverbeterend systeem of zichtveldverbeterende systemen,». FIn artikel 81, onderdeel b, wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT